18-12-10

Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst

 

Het huidig gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dateert van september 1999 en was aan herziening toe.

Sinds de gunstig verklaring van de sneltoets door de Provinciale Auditcommissie (PAC) in 2008 heeft de gemeente in eigen beheer en met positieve inbreng van de verkeersadviesraad de opgelegde procedure ter herziening uitgewerkt.

Het herzien gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dat voorlopig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2010 beschrijft het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren.

 

De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de mobiliteit voor de zwakke weggebruikers, zoals de voetgangers en de fietsers.

Ook het openbaar vervoer en het specifieke schoolverkeer krijgen de nodige aandacht, ondersteund door een flink aantal flankerende maatregelen.


Tevens worden diverse maatregelen beschreven voor problemen die zich de laatste jaren in Zemst hebben gemanifesteerd zoals de doortocht van zwaar vervoer en het sluipverkeer. Tenslotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het parkeerbeleid van de gemeente voor de komende jaren te omschrijven.


Het door de gemeenteraad voorlopig goedgekeurde mobiliteitsplan moet nu voor comformverklaring voorgelegd worden aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) in januari 2011.

Afhankelijk van de opmerkingen die de PAC zal formuleren, zal het mobiliteitsplan vervolgens voor definitieve goedkeuring opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Van zodra het mobiliteitsplan defintief is, zal dit via de gemeentelijke website raadpleegbaar zijn.

 

 

16:39 |  Facebook

Investeringssubsidie en subsidiëring velden vzw TC De Wehzel: bouw overdekte tennishal

Tennisclub De Wehzel is al vele jaren actief in Zemst. De vereniging heeft haar terreinen aan de Diependaalstraat in Elewijt.

 

Tot vandaag beschikte de vereniging over vijf openluchtvelden. Hierdoor vallen de activiteiten tijdens de winter stil. De vereniging heeft dan ook het plan opgevat om twee overdekte pleinen aan te leggen. Op die manier kan de club tijdens de winter blijven doorspelen.

 

Deze overkapping wordt geraamd op € 262 000. In overeenstemming met het gemeentelijk reglement heeft de vereniging nog recht op € 66 638,55 aan investeringssubsidies.

Binnenin dienen twee terreinen aangelegd te worden. Deze worden geraamd op € 131 000. Het college stelt voor om hierin ook 1/3 bij te dragen in de vorm van een éénmalige subsidie

.
De gemeenteraad keerde een subsidie toe aan vzw TC De Wehzel van afgerond € 110 000.

Als gevolg van de wetgeving dient deze subsidie gekoppeld te worden aan een aantal voorwaarden.

16:37 |  Facebook

15-12-10

Vlaamse Prijs voor Sportverdienste voor Sportimonium

Sportimonium.jpg

Het Sportimonium ontvangt de prestigieuze Vlaamse Prijs voor Sportverdienste omwille van zijn inzet voor het sportief erfgoed en omwille van het totaal concept.

In de vaste tentoonstelling kan je de Vlaamse sportgeschiedenis ontdekken.

Het Sportimonium is echter veel meer dan een museum alleen; je kan je er  ‘Meten met Atleten’, je kan er eeuwenoude Vlaamse sporten beoefenen, er zijn regelmatig wisseltentoonstellingen en het Sportimonium treedt ook regelmatig buiten het gebouw.

Het Sportimonium is bovendien ondergebracht in het gerenoveerde houten strandgebouw. Een uniek gebouw dat erkend werd als beschermd monument. 

10:33 |  Facebook

13-12-10

Gemeentehuis gesloten

Gemeentehuis gesloten tijdens de namiddagen van 24 en 31 december

 

Op kerstavond (24 december 2010) en oudejaarsavond (31 december 2010) zal het gemeentehuis in de namiddag gesloten zijn.
De gemeentelijke diensten zullen bijgevolg in de namiddag telefonisch niet bereikbaar zijn.

19:41 |  Facebook

Goedkeuring milieujaarprogramma 2010

De gemeente Zemst heeft met het Vlaams Gewest een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van milieu en natuur voor de periode 2008-2013. 


Deze overeenkomst houdt in dat de gemeente allerhande acties en projecten dient uit te voeren met betrekking tot afval, natuur, water, mobiliteit, energie, duurzame producten, voorkomen van hinder, enzovoort.

 


Jaarlijks dient de gemeente de uitgevoerde acties te rapporteren via het milieujaarprogramma. Het Vlaams Gewest heeft recent het milieujaarprogramma 2010 goedgekeurd.

Tevens werd het onderscheidingsniveau gehaald.

 

Dit betekent dat de subsidies verbonden aan deze samenwerkingsovereenkomst, ongeveer 74000 euro, zullen worden uitbetaald.

 

 

19:40 |  Facebook

Verdeling subsidies GROZ

De leden van de Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROZ) ontvangen jaarlijks van de gemeente samen een subsidie van 19.000 euro.

 

De helft van dit bedrag wordt forfaitair toegekend aan de aangesloten verenigingen (op basis van gelijkberechtiging), de andere helft wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.
In haar vergadering van 9 december 2010 deed de GROZ volgend verdelingsvoorstel.

 

Het schepencollege ging daar mee akkoord.

Missiekring Zemst

€ 3 625,28

Missiekring Eppegem

€ 1 221,76

11.11.11.

€ 1 888,79

Wereldwinkel

€ 3 222,86

Mali Voettocht

€ 3 325,25

Damiaanactie

€ 2 037,02

Xaritoo

€ 1 518,22

AZIZ

€ 2.160,55

Totaal:

€ 19 000,00

19:39 |  Facebook

Nieuw crematorium Eppegem

Ondertekening verkoopakte gemeente-eigendommen aan Havicrem voor nieuw crematorium

 

In 2014 loopt de huurovereenkomst van Havicrem af voor het gebruik van het crematorium in Vilvoorde.

Daarom onderhandelde dit intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeente Zemst over de aankoop van gemeente-eigendommen die in de industriezone Cargovil in Zemst-Eppegem liggen.

 

De bewuste percelen liggen in de Erasmuslaan, nabij de Tangebeek en de vroegere bedding van de Daalweg.

Daar zal Havicrem dan een nieuw crematorium bouwen, met alle bijbehorende infrastructuur, in een parkachtige aanleg.


Woensdag 15 december 2010 wordt de akte verleden waarbij die gemeente-eigendommen verkocht worden aan Havicrem.

19:37 |  Facebook

12-12-10

Wateroverlast in Weerdesteenweg en Weibeemdstraat

   

Van enkele inwoners van de Weerdesteenweg en Weibeemdstraat zijn er klachten binnengekomen n.a.v. het inbuizen van de grachten en na de overvloedige regenval in het weekend van 13 november. Zij vrezen namelijk voor wateroverlast.

 

Na de regenval stonden de weiden voor de Barebeek blank en ook enkele tuinen in de Weibeemdstraat stonden blank.

Er is geen wateroverlast in de straat zelf of in de huizen geweest. Deze situatie kwam ook vroeger regelmatig voor in de natte winterperioden.

Om te voorkomen dat het water van de Barebeek kan teruglopen in de inbuizingen is er beslist om een terugslagklep te plaatsen.

10:59 |  Facebook

Gemeentelijke natuurprojecten 2011

ijsvogel.jpgElk jaar voert de gemeente Zemst.samen met Econet (Mina-werkers) natuurprojecten uit.

Op advies van de gemeentelijke adviescommissie werden door het schepencollege volgende nieuwe natuurprojecten voor 2011 geselecteerd.

 


Project biodiversiteit ‘Bergveld’ aan de Larebeek in Zemst-Laar De mogelijke acties kaderen in het biodiversiteitsproject van de provincie met extra aandacht voor de koestersoorten. Het gebied is immers een mogelijke habitat voor ijsvogel (reeds gespot), matkop, kamsalamander, ...


Bos Van Aa Deze zone is sterk onderhevig aan ongewenste verbossing waardoor de Mina-werkers er hakhoutbeheer kunnen uitvoeren.


Knoteiken Molenheide Hofstade Bedoeling is om de knoteikenrij langs Molenheide te verlengen richting Prinsenveldstraat.


Uiteraard worden ook de vroegere projecten verdergezet


(Dorent); kleinschalige acties zoals maaibeheer (in functie van Grote Pimpernel en bermbesluit) van de wandelweg en ingesloten meander, eventuele dunningen en ontwikkelingen stapsteenbosjes, heraanplanting verdwenen knotwilgen Rekelstraat, herinrichting meest noordoostelijk gelegen gebied (tussen Oude Zenne en Afgeleide Zenne): aanplantingen, inrichten voor akkervogels.


Boscomplex afleiding Zenne Heraanplantingen zijn nodig. Laatste sluitstorten aanpakken. Verder dient de aandacht te worden besteed aan mogelijkheden voor aankoop van extra percelen.
 

Schom-Releghem Voor komend jaar: verlenging van de eikenrij langsheen het Schom en beheer van een knoteikenrij bestaande uit een 15-tal bomen.


Poelen Voor 2011 wordt voorgesteld om volgende poelen te verbeteren:
4 poelen gelegen in het Vriezenbroek (Natuurpunt); 1 poel Dorentbos poel Dorentbos (Natuurpunt); de Bomputten grens Zemst-Vilvoorde; Poel Brysens


Voetweg Kastanjedreef Beplanting (struiksoorten + knotbomen) dient gedeeltelijk hernieuwd te worden.


Zwaluwproject Er wordt onder meer nagegaan of gemeentelijke gebouwen in aanmerking kunnen komen voor het ophangen van een kunstnest.

Pimpernel.jpg

10:56 |  Facebook

Zemst steunt Music for Life

Zemst steunt Music for Life met optredens van Barbara Dex en Nigel Williams

 NIgel.jpg

Van zaterdag 18 tot vrijdag 24 december staat de Studio Brussel actie ‘Music For Life’ samen met heel Vlaanderen in het teken van de aids-weeskinderen, onder het motto: Laat een weeskind niet alleen.

Radiopresentatoren Tomas De Soete, Sofie Lemaire en Sam De Bruyn zullen zich een week lang laten opsluiten in Het Glazen Huis op de Groenplaats in Antwerpen.

Een hele week geven zij zonder te eten en alleen op fruitsapjes het beste van zichzelf.

Zo tonen de presentatoren hun onvoorwaardelijk engagement voor de problematiek van de weeskinderen van aidsouders.

 

Op zaterdag 18 december om 19.00 uur beginnen Tomas, Sofie en Sam aan hun radiomarathon, die te horen is op Studio Brussel.

Een goed uur later starten we in Zemst al met de eerste actie ten voordele van ‘Music For Life’.
 

Zaterdag 18 december Music For Life concert met Barbara Dex
Aanvang: 20u15
Kerk Zemst-centrum
Ticket: € 10
Donderdag 23 december Comedy For Life marathon met Nigel Williams en de comedycadetten
Aanvang: 20u30
d’ Oude School Weerde
Ticket: € 14

 Barbara.jpg


Combiticket Barbara Dex & Nigel Williams: € 20
Tickets cultuurdienst Zemst: 015/61 88 94 –

cultuur@zemst.be


Tijdens de twee Zemstse M4L-optredens zullen Rode Kruisvrijwilligers aanwezig zijn om meer informatie te geven.

Je kunt er je financiële steun deponeren of steunen via de aankoop van theelichthoudertjes. Vanaf 18 december zullen er ook collectebussen staan aan het onthaal van het gemeentehuis en in de bibliotheek.

10:37 |  Facebook