30-11-10

Provinciale subsidies voor Budohal Elewijt

De gemeente Zemst diende begin dit jaar een subsidiedossier in bij de provincie Vlaams-Brabant voor de uitbouw van de Budohal te Elewijt in het kader van de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur.

 

De gemeente Zemst ontving ondertussen het bericht dat er een subsidie van € 150 000 werd goedgekeurd.

Om deze subsidie te kunnen ontvangen dient de gemeente er zich nog toe te verbinden om deze sportinfrastructuur gedurende 15 jaar niet van bestemming te wijzigen.

Het college gaat hiermee akkoord.

09:56 |  Facebook

Tweede infoavond ‘Dakisolatie voor doe-het-zelvers’

kartoon_dakisolatie.jpg

Op 16 december 2010 vindt een eerste infoavond ‘dakisolatie voor doe-het-zelvers’ plaats. Voor deze infoavond konden zich slechts 20 mensen inschrijven.

Sinds de bekendmaking van deze infoavond op de website van Zemst tellen we nu al 20 inschrijvingen.


In ‘Zemst Info’ zal deze infoavond begin december aan de bevolking worden bekendgemaakt.

Het is dus niet onmogelijk dat er vele mensen zich in de toekomst nog willen inschrijven.


Het college besliste daarom dat er begin 2011 een tweede infoavond zal worden georganiseerd. De inwoners van Zemst zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

 

 

09:54 |  Facebook

Bezoek mogelijk aan de Vredesfabriek

Van maandag 22 november tot en met woensdag 1 december 2010 loopt de interactieve tentoonstelling de ‘Vredesfabriek’ voor kinderen en (jong) volwassenen in de polyvalente zaal van de bibliotheek. In de ‘Vredesfabriek’ wordt het verband gelegd tussen oorlog en vrede, tussen verleden en heden. Maar gaandeweg komen de bezoekers er achter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. Met apparaten als de tolerantiemeter, de zondebokmolen of de oorlogsdemper wordt er gegraven in de eigen leefwereld.


Indien er Zemstenaars interesse zouden hebben om de tentoonstelling te bezoeken, is het mogelijk om aan te sluiten bij de bezoeken van de Zemstse basisscholen. Op onderstaand schema staan de bezoeken van de scholen vermeld. U kunt hiervoor contact opnemen bij de ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking. (Tel. 015 / 61 88 99 of via
ontwikkelingssamenwerking@zemst.be
).
 

30/nov

9.00 uur

 

13.30 uur

1/dec

9.00 uur

10.30 uur

 

 


Op dinsdag 30 november organiseert AZIZ een gespreksavond over 'vooroordelen, identiteit, interculturaliteit' in aansluiting op de gemeentelijke tentoonstelling de ‘Vredesfabriek’. De gespreksavond van AZIZ is bedoeld voor volwassenen. Spreker is Bleri Lleshi en is bekend van het boek 'Identiteit en interculturaliteit' (in de bibliotheek uit te lenen).

 

De gespreksavond begint om 19u30 met een bezoek aan de tentoonstelling in de bibliotheek en om 20u00 neemt de gespreksavond een aanvang in de lokalen van De Semse, tegenover de bibliotheek gelegen.

09:49 |  Facebook

27-11-10

Aanleg voet- en fietspaden en diverse gemeentewegen 2010

   Jaarlijks worden een aantal werken voor aanleg en heraanleg van voet- en fietspaden en kleinere openbare werken, gebundeld in één aanbestedingsdossier.

 

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor volgende werken:

 

1.      Bergstraat: aanleg voetpad aan de kant van de onpare huisnummers tussen Damstraat en Toekomststraat.

 

2.      Jacob Jordaenslaan: aanleg voetpaden en scheiden rioolstelsel, aansluitend op de aanleg van Schoolstraat en Brusselsesteenweg.

 

3.      Eikbosweg: aanleg riolering DWA voor woningcluster aan de kant van de Hogebaan.

 

4.      Spiltstraat: ontbrekend stuk voetpad ter hoogte van de verkaveling op de hoek met de Larestraat.

 

5.      Muizenstraat: aanpassen middeneiland ter hoogte van verkaveling.

 

6.      Vinkestraat en Hofstadeveld: aanleg van een band van 60 cm in rode beton ter hoogte van de verkeeremmers in kassei ten behoeve van de fietsers.

 

7.      Hoge Buizen: aanleg van 10 bijkomende parkeerplaatsen.

 

8.      Hoge Buizen: aanleg van 2 verbindingen voor fietsers tussen het jaagpad en de rijweg van de Hoge Buizen, met overbruggingen van de gracht.

 

9.      Kleine Hagenstraat: aanleg voetpad in de pijpenkop, volledig bebouwd.

 

10.  Grimbergsesteenweg: vervangen van de verharding van de bestaande fietspaden in betonstraatstenen door rode beton.

 

11.  Motstraat: verbreden rijweg langsheen het kasteeldomein, teneinde meer ruimte voor fietsers te creëren.

 

12.  Erasmuslaan: aanleg riolering DWA voor de percelen in het gemeentelijk industrieterrein Cargovil.

 

13.  Watermolenstraat: aanleg riolering DWA voor de aansluiting van de woningcluster achteraan in de straat.

 

14.  Berkenstraat: aanleg verhoogd voetpad om wateroverlast in woningen te voorkomen.

 

15.  Heidestraat: aanpassing straat en fietspad op het kruispunt met de Stationslaan om het overrrijden van het fietspad te beperken.

 

De aanvang der werken is voorzien vanaf het voorjaar 2011 en duren voor het geheel van de vijftien werken meerdere maanden, doch de volgorde van de deelprojecten werd nog niet bepaald.

 

De langsbewoners zullen per deelproject steeds tijdig ingelicht worden van de specifieke aanvangsdatum en duur der werken.

En, ja! Het is de schuld van de socialisten dat in al deze straten zal worden gewerkt !

13:47 |  Facebook

Concessieovereenkomst Gasthuishofhoeve Zemst-Hofstade

In het kader van een streven naar herwaardering van het plaatselijke erfgoed kocht de gemeente Zemst de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade aan omwille van haar historische en architecturale waarde.

Het gebouw is niet beschermd maar staat op de lijst van “voor bescherming in aanmerking komende gebouwen”.

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2008 naar geïnteresseerde partners te zoeken om samen te investeren en de hoeve met de site errond een nieuw elan te geven.

Het organiseerde een marktconsultatie naar Privaat-Publieke Samenwerking.

 

Drie personen stelden zich kandidaat.

Ze werden apart gehoord.

Daarna werden ze verzocht bijkomende informatie te geven over onder andere de geplande activiteiten en investeringen.

Hierop reageerde nog slechts een kandidaat.

 

De gemeenteraad heeft nu de concessieovereenkomst goedgekeurd waardoor die ene kandidaat in de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade en in een gedeelte van de bijbehorende tuin binnen de ringgracht gedurende 27 jaar een horecagelegenheid mag uitbaten.

 

De gemeente renoveert het bestaande gebouw en de concessiehouder richt het in als een horecagelegenheid.

Tijdens het eerste jaar van de uitbating bedraagt de concessievergoeding 1 250 euro per maand en nadien 2 250 euro per maand.

Vanaf het derde jaar wordt het laatste bedrag geïndexeerd.

13:43 |  Facebook

Gemeenteraad stemt motie over watersnood

Zemst bleef gelukkig relatief gespaard, al was het kantje boord.

Een aantal weilanden en akkers in Weerde en Eppegem aan de Zenne en in Elewijt en Hofstade langs de Barebeek stonden blank en de brug over de Zenne op de Brusselsesteenweg in Eppegem diende afgesloten omdat het waterpeil zo hoog stond dat de veiligheid van de weggebruikers niet meer kon worden gegarandeerd.

De brandweer heeft in totaal een 35-tal kelders leeggepompt maar voor de rest is in Zemst geen enkele woning onder water komen te staan.

 

Waakzaamheid blijft echter geboden.

Vandaar dat naar aanleiding van deze gebeurtenis op de gemeenteraad unaniem een motie is goedgekeurd waarbij er bij de bevoegde overheid wordt op aangedrongen om dringend werk te maken van de aanleg van een overstromingsgebied in de  omgeving van het Dorentgebied in Eppegem en de reeds in 2002 en 2005 door de gemeente aangevraagde verhoging van de dijken langs de Zenne, aan de kant van de dorpskom van Weerde, vanaf de Damstraat tot de Robert Schumannlaan, en herstel van afgekalfde dijken en versnelde realisatie van de overstromingsgebieden.

13:41 |  Facebook

In één muisklik bekomt u alle informatie over uw gemeente

Sinds kort staan de vernieuwde gemeentelijke profielschetsen online.

Deze bevatten heel wat interessante informatie over de Vlaamse gemeenten.

Zoek hier uw eigen gemeente en download de pdf.

Daarin vindt u onder andere een overzicht van de demografie, de financiën, het personeelsbestand, het afvalbeleid, de staat van onderwijs en de werkgelegenheid in uw gemeente.

Elke gemeente wordt afgetoetst aan het Vlaamse gemiddelde en andere, gelijkaardige gemeentes.

13:30 |  Facebook

26-11-10

Energieaudit in gemeentelijke basisschool De Waterleest

Globaal gezien scoort basisschool De Waterleest vrij goed op het vlak van energieverbruik, al kan er door een aantal kleine aanpassingen nog fors bespaard worden.

Dit besluit kwam er na een grondige energieraudit in de Eppegemse school , uitgevoerd in mei van dit jaar en volledig gefinancierd door Eandis.

 

Deze energieaudit kadert binnen het provinciaal project ‘energiebeheer in gemeentelijke gebouwen’.

In overleg met de dienst openbare werken, de werkliedendienst en de auditeur, werd een prioriteitenlijst opgesteld met maatregelen waarvan de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt.

 

Zo zou bijvoorbeeld de temperatuur in de gang van de kleuterschool aangepast worden van 20°C naar 19°C.

Om sluimerverbruik van de computers en printers te voorkomen, zullen schakelaars aangebracht worden.

En in de gangen en sanitaire ruimten denkt men eraan om bewegingssensoren te voorzien.

 

De verschillende maatregelen zullen uiteraard pas na overleg met de schooldirectie uitgevoerd worden.

12:46 |  Facebook

Gemeentelijke gronden in woonzone

De gemeente heeft verschillende gronden, gelegen in woonzone, die bouwrijp zijn of ontwikkeld kunnen worden voor verkoop.


Zo zal op korte termijn op de hoek van de Van Innisstraat en de Vekestraat in Elewijt een grond verkaveld worden in twee bouwloten.

 

In de Kerselarenweg in Weerde zal een grond verkaveld worden in een vijftal loten.

 

In de Kompenhofstraat in Eppegem wordt een terrein verkaveld en zal wegenis worden aangelegd om ook daar enkele loten bouwrijp te maken.


De gemeente heeft daarnaast plannen om op de hoek van de Vekestraat en de Tervuursesteenweg in Elewijt enkele appartementen te laten bouwen en deze dan te verkopen.

12:37 |  Facebook

Provincie onderhoudt haar waterlopen

 

Voor de provincie Vlaams-Brabant begint de bestrijding van wateroverlast met goed onderhoud. Zoals elk jaar, zorgt de provincie ook deze winter, tussen 1 december en 1 maart, voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen die zij beheert. Daar besteedt zij jaarlijks drie miljoen euro aan. 

 

Tussen 1 december en 1 maart zal de provincie Vlaams-Brabant de waterlopen van tweede categorie oppervlakkig laten ruimen. Dat wil zeggen dat alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen worden weggenomen. Zo voorkomt men dat zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten opstoppingen veroorzaken in de waterloop of in overwelvingen.

 

De voorbije dagen en weken is de aandacht terecht gegaan naar bijkomende investeringen om de kans op wateroverlast terug te dringen,maar ondertussen moet het gewone onderhoud van waterlopen onverminderd doorgaan. Het heeft immers weinig zin dure wachtbekkens te bouwen, als even verder zwerfvuil of takken de normale afvoer belemmeren.

 

Het onderhoudsprogramma voor de winter 2010-2011 werd definitief vastgelegd.

In het bekken van de Benedenschelde worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem en Opwijk. Ook zullen er grondige opruimingswerken, dat wil zeggen het wegnemen van slib, gebeuren in Asse, Merchtem, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise en Opwijk.

 

In het noordelijke Demerbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

 

In het zuidelijke Demerbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Hoegaarden, Landen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

 

In het Denderbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat. Ook zullen er grondige opruimingswerken gebeuren in

Dilbeek, Liedekerke en Roosdaal.

 

In het noordelijke Dijlebekken  worden waterlopen oppervlakkig geruimd in aarschot, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Rotselaar, Tremelo en Zemst.

 

In het zuidelijke Dijlebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Bertem, Bierbeek, Hoeilaart, Huldenberg, Leuven, Lubbeek, Overijse, Oud-Heverlee en Rotselaar.

 

In het bekken van de Nete en de Raambeek worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo.

 

In het noordelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

 

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

 

"Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, heeft de provincie eerder dit jaar de brochure 'Wonen langs een waterloop uitgegeven'. 

  

Meer info: volledig onderhoudsprogramma en downloadbare brochure via www.vlaamsbrabant.be/water

12:19 |  Facebook

01-11-10

Bomen planten langs Brusselsesteenweg in Zemst

 

Het gedeelte van de Brusselsesteenweg vanaf het Gemeentehuis tot aan de Beekstraat in Eppegem werd heraangelegd in 2009-2010.

De werken zijn bijna voltooid.

De voorziene groenstroken zijn ingezaaid met gras.

Vroeger stonden ongeveer 120 grote lindebomen langs deze gewestweg.

Na overleg met ‘Agentschap voor Natuur en Bos’ mochten deze gerooid worden op voorwaarde dat er nieuwe bomen aangeplant werden van dezelfde soort als deze in het gedeelte langs de Brusselsesteenweg in Eppegem richting Vilvoorde.

De gemeente zal in de bebouwde kom smalgroeiende haagbeuk aanplanten, buiten de bebouwde kom worden zoals vroeger lindebomen aangeplant.

De beplantingen worden dit jaar nog uitgevoerd.

 

 

12:59 |  Facebook

Evaluatie aanvragen voor sociale correcties afvalverwerking 2010

 

Begin 2009 keurde de Zemstse gemeenteraad een reglement goed ivm het toekennen van sociale correcties met betrekking tot afvalverwerking aan bepaalde doelgroepen.

 

Deze actie loopt ook in 2010 verder.

 

Tot eind oktober kunnen aanvragen ingediend worden (bij de dienst Welzijn, 015/61.88.91, welzijn@zemst.be).

De actie kent veel respons.

De gemeente ontving binnen elke doelgroep tot nu toe iets meer aanvragen dan vorig jaar.

Het schepencollege besliste om de actie in 2011 verder te zetten.

12:57 |  Facebook

Sluiting strooiweide en deel columbarium op begraafplaats Eppegem

Rechts van de ingang van de begraafplaats van Eppegem staan vier columbariumelementen en een kleine strooiweide.

Met het oog op een herschikking van de grond, wil het college vanaf 1 december 2010 de strooiweide en de columbariumelementen sluiten en vanaf 1 december 2011 verplaatsen.

 

Dit voorstel zal ook besproken worden op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

De nabestaanden zullen per brief op de hoogte worden gebracht.

Op de begraafplaats zelf wordt ook een bericht uitgehangen.

Wie hierover meer inlichtingen wenst, kan altijd contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand 015 62 70 54 of via e-mail naar burgerzaken@zemst.be.

12:54 |  Facebook

Opvullen groeven in Bos van Aa

 

In 2004 werd door de provincie Vlaams-Brabant aan firma De Dijcker een milieuvergunning verleend voor het opvullen van de groeven ontstaan door de zandwinning.

 

Deze opvulling dient te gebeuren volgens een afwerkingplan en volgens overeengekomen volumes van grondaanvoer.

Mede op initiatief van milieuschepen  Cois Vander Elst werd in 2008 een begeleidingscommissie opgericht om de natuurafwerking in het gebied op te volgen.

 

Om het opgelegde afwerkingplan te realiseren werd er momenteel, volgens bepaalde berekeningen, al voldoende grond aangevoerd.

Het maximaal volume aan te voeren grond zoals vermeld in de milieuvergunning werd echter nog niet bereikt.

 De begeleidingscommissie heeft beslist om deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties zijnde de minister van Leefmilieu, de provincie Vlaams-Brabant en de milieu-inspectie, zodat die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Ook het Agentschap Natuur en Bos zal worden ingelicht.

De gemeente zal bij Waterwegen en Zeekanaal aandringen om de beloofde briefwisseling aan de hiervoor vermelde instanties zonder verder dralen te versturen.

Ondertussen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen bv. (tijdelijke) bergingsmogelijkheden van mogelijk nog aan te voeren gronden.

12:42 |  Facebook