12-10-10

Raad van State vernietigt RUP Molenveld

teacherd5.gif 

De huidige Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog situeert zich langsheen de straat Molenveld in Elewijt.

De percelen waarop de school gebouwd zijn, zijn voor een diepte van 50 meter vanaf de straatzijde, gelegen in woonzone.

Achter deze woonzone, naar de Barebeek toe, is dit gebied momenteel landbouwzone.


Aangezien hier veel ruimte voorhanden is voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool, heeft de gemeenteraad in het jaar 2008 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd, waarbij de benodigde gronden voor de bouw van de nieuwe school, inclusief speelplaats en parking, omgevormd worden tot een zone voor openbaar nut. In deze zone voor openbaar nut kan dan een school gebouwd worden.


Mede op aandringen van de hogere overheid werd tussen de nieuwe school en de Barebeek een ruime zone vrijgehouden, ter bescherming van de Barebeekvallei.


Daarom was het nodig om ook een aantal gronden van één particulier gedeeltelijk op te nemen in de zone die herbestemd moest worden tot zone voor openbaar nut, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor de bouw van de nieuwe school.


De betrokken eigenaar was niet akkoord om deze percelen aan de gemeente te verkopen of te doen onteigenen en heeft een rechtsgeding opgestart bij de Raad van State om het RUP te laten vernietigen wegens procedurefouten.

Aanvankelijk was de gemeente hoopvol dat van een dergelijke vernietiging geen sprake ging zijn, aangezien de auditeur bij de Raad van State de gemeente gelijk gaf in diens memorie d.d. 29-01-2010.

Op 10 september ll. heeft de Raad van State echter effectief de vernietiging van het RUP uitgesproken.

De reden die hiervoor wordt aangehaald door de Raad van State, is dat de verbinding tussen de nieuwe school (die achter de huidige school wordt voorzien) en de straat het Molenveld op het grafisch plan niet was opgenomen in de zone van het RUP.

Zodoende zou er, steeds volgens de Raad van State, onvoldoende rechtszekerheid bestaan over deze toegangsweg.


In werkelijkheid is van rechtsonzekerheid geen sprake.

 

De gemeente plant deze toegangsweg op een perceel dat eigendom is van de gemeente, ongeveer ter hoogte van de bakkerij in het Molenveld.

Dit bewuste perceel ligt volledig in de huidige woonzone van 50 meter, zodat een herbestemming van de gewestelijke planzone op het gewestplan niet vereist is; in een woonzone mag immers naast bebouwing eveneens een weg worden aangelegd mits de aanvraag van een simpele bouwvergunning (die ondertussen trouwens verleend is).


De gemeente zal, na dit arrest van de Raad van State, de procedure voor de opmaak van het RUP opnieuw moeten opstarten, aangezien zij uiteraard van mening is en blijft dat het nodig blijft een nieuwe school te bouwen en dit achter de huidige schoolgebouwen.


De goedkeuringsprocedure van een RUP gaat officieel van start met de plenaire vergadering. Nadien volgt de voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad, gevolgd door een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen.

Na de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad wordt het RUP voor uiteindelijke goedkeuring verzonden naar de Deputatie van Vlaams-Brabant.

 

 

 

 

09:12 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.