29-09-10

Vermindering prijs PMD-zakken

 

De nieuwe erkenning van Fost Plus voorziet dat deze organisatie het retributiebedrag hoger dan 15 eurocent per pmd-zak in mindering mag brengen van de onkostenvergoedingen die het zelf uitbetaalt aan Incovo.

 


De raad van bestuur van Incovo stelt daarom voor om met ingang van 1 januari 2011 de prijs van de pmd-zak te verlagen naar 15 cent (in plaats van momenteel 25 cent).

De verminderde inkomsten uit retributies zullen op het niveau van het Incovo-budget worden gecompenseerd door hogere inkomsten uit vergoedingen van Fost Plus.

Budgettair is dit dus een neutrale operatie.

 

De burger betaalt minder, Fost Plus meer.

 

 

 

11:35 |  Facebook

Toekomstige aanpassingswerken van voet- en fietspaden

 

Het jaarlijks beschikbare budget voor het aanleggen en verbeteren van voetpaden, fietspaden en diverse kleine aanpassingswerken wordt door het schepencollege ingevuld op basis van een inventaris die in de loop van het werkjaar wordt bijgehouden.

Voor 2010 werd de lijst, na een plaatsbezoek door een werkgroep, als volgt vastgesteld, voor een totaal geraamde uitgave van € 765 000 euro:
 
Jacob Jordaenslaan:

aanleg voetpaden en gescheiden rioolstelsel;
Bergstraat:

aanleg voetpaden tussen Damstraat en Toekomststraat;
Spiltstraat:

aanleg voetpad ter hoogte van de verkaveling aan de Larestraat;
Grimbergsesteenweg:

vervangen fietspaden in klinkers door rood beton;
Lange Ravestraat:

aanleg voet- en fietspaden en scheiden rioolstelsel;
Vinkestraat en Hofstadeveld:

fietsstrook aanleggen in beton ter hoogte van de middengeleiders in kassei;
Muizenstraat:

aanpassingen aan een middeneiland ter hoogte van een verkaveling;
Watermolenstraat:

aanleg vuilwaterriolering in het deel voorbij de Gildestraat;
Berkenstraat:

aanpassing voetpad voor het voorkomen van wateroverlast;
Hoge Buizen:

bouwen bijkomende parkeerplaatsen en aanleggen toegangen voor fietsers vanaf het jaagpad;
Motstraat:

plaatselijke verbreding van de rijweg met fietsstrook in het smalle deel tegen de Grimbergsesteenweg;
Eikbosweg:

aanleg vuilwaterriolering in het deel tegen de Hogebaan;
Kleine Hagenstraat:

aanleg voetpad in de pijpenkop;
Erasmuslaan:

aanleg vuilwaterriolering.
 
De projecten zullen verder uitgewerkt worden door onze diensten en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


Uitvoering is voorzien vanaf het voorjaar 2011.

11:24 |  Facebook

Riolering- en wegeniswerken Brusselsesteenweg

Riolering- en wegeniswerken Brusselsesteenweg (tussen Beekstraat en Leopoldstraat)

 

Tot en met eind oktober blijft de Brusselsesteenweg afgesloten tussen J. Jordaenslaan en Leopoldstraat:

  • Tussen Damstraat en J. Jordaenslaan is de Brusselsesteenweg terug open voor plaatselijk verkeer. Dit om de aannemer toe te laten de verdere afwerking in dit gedeelte veilig uit voeren en om te vermijden dat er extra verkeer, komende vanuit Vilvoorde, de omleiding niet volgt maar via Zemstse straten zijn weg zoekt.

 

  • De omleiding van het doorgaand verkeer blijft langs de

Damstraat, R. Schumanlaan en de E19 (tussen op-/afritten Weerde en Mechelen-Zuid).

11:19 |  Facebook

Nieuw logo gemeente Zemst

 

 

Na enkele maanden van ontwerpen en bijsturen heeft het college het nieuwe logo voor de gemeente Zemst definitief goedgekeurd.


Hierin werd ruimte voorzien voor het wapenschild.

Dit wapenschild is een erfenis uit het verleden, waarmee de rijke geschiedenis van onze gemeente extra in de verf wordt gezet.

 

Het grafische element geeft dynamiek aan het logo en verbeeldt de dynamiek van onze gemeente.

  • De blauwe kromme symboliseert de Zenne die door Zemst meandert.
  • Het gele gedeelte vertegenwoordigt de landbouw in onze gemeente.
  • Hiermee wil Zemst haar landelijke karakter extra in de verf zetten.
  • De groene strook langs het water wil de aanwezigheid van bos- en natuurgebieden weergeven. De vijf groene bollen werden niet lukraak in het logo verwerkt, maar staan bewust aan de rand van het landbouwgebied, net zoals de bomen in een dreef of rond een weide.

 

logo_gemeente_Zemst.jpg

11:12 |  Facebook

23-09-10

Kogel door de tunnel in A'pen ???

Een briefje van Ingrid:

 

Ingrid.jpg

 

Beste François,

Met de Vlaamse regering hebben we vandaag een duurzame en structurele oplossing gevonden voor het complexe Oosterweeldossier. Antwerpen krijgt een tunnel. Daarmee krijgen de Antwerpenaren meer ademruimte, en alle Vlamingen een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen op de Antwerpse ring.

Eind maart 2010 beslisten we al om de ondertunnelde oplossing voor het Oosterweeltracé uit te voeren. Na een vergelijking van capaciteit, kostprijs en timing, keurde de Vlaamse regering vandaag de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding definitief goed. De Stad Antwerpen en de haven van Antwerpen dragen samen bij tot de meerkost van de tunneloplossing, die ongeveer 10 procent van het totaalbedrag bedraagt.

De bestaande viaducten in Merksem Schijnpoort (aan het Sportpaleis) en aan het station van Luchtbal nabij Groenendaallaan verdwijnen. En een groot viaduct, de Lange Wapper, bouwen we niet. Tevens wordt de Antwerpse ring op geen enkele plek verbreed. Deze oplossing ontwart de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen, creëert het nodige maatschappelijk draagvlak, en verbetert de leefbaarheid in de stad en de rand van Antwerpen, zonder dat de verdere stadsontwikkeling in het gedrang komt. We houden ook rekening met de economische slagkracht van de haven van Antwerpen.

Om tot deze oplossing te komen, heeft sp.a consequent vier doelstellingen voor ogen gehouden. Samen met Caroline Gennez en Patrick Janssens heb ik steeds deze doelstellingen verdedigd:

- Duurzame mobiliteit: we streven naar minder en niet naar meer verkeer in en rond Antwerpen.
- Kwaliteit: we zorgen voor een verbetering van de verkeersleefbaarheid, de milieu­kwaliteit, de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit in de stad, in de omgeving van de Antwerpse ring en in de ruime rand rond Antwerpen. We streven naar een evenwichtige oplossing, waarbij geen grote groepen mensen onevenredig belast worden.
- Stadsontwikkeling: we belemmeren de stadsontwikkeling niet, noch in oostelijke, noch in noordelijke richting. Integendeel, we investeren in de verbetering van de ruimtelijke relaties tussen de binnenstad en de aanpalende stedelijke omgeving.
- Goed bestuur: we willen oplossingen die rekening houden met inspraak, die uitvoerbaar zijn, en die correcte procedures volgen.

 

Het Masterplan 2020 is een mooi voorbeeld van hoe de burger, de belangengroepen, de lokale en Vlaamse overheid door een bundeling van krachten tot een gedragen oplossing zijn gekomen. De Vlaamse regering heeft uitdrukkelijk gekozen voor een verhaal van leefbaarheid, van mobiliteit en verkeersveiligheid én van economische slagkracht voor de regio. De haven van Antwerpen biedt per slot van rekening jobs aan meer dan honderdduizend mensen.

 

In bijlage vindt u meer informatie over de beslissing van de Vlaamse regering.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ingrid Lieten

Vlaams viceminister-president

09:07 |  Facebook

21-09-10

164 Zemstse leerlingen gaan op milieuboottocht

 

De Milieuboot is een milieuorganisatie die zich inzet voor een betere waterkwaliteit en voor het behoud van de natuur rond het water. De educatieve milieuboottochten - met steun van de Vlaamse overheid - maken het grootste deel van de werking uit.

Tijdens deze milieuboottochten maken de deelnemers op aanschouwelijke wijze kennis met alle aspecten van de waterweg waarop wordt gevaren, het landschap in de omgeving en het leven op, om en in het water.

 

Al varend wordt aan dek een waterstaal van de waterloop genomen.

In het labo aan boord van het schip wordt de waterkwaliteit van de waterloop bepaald en worden de gevolgen besproken van vervuiling op het leven in het water.

Tijdens het 3 uur durend programma komen tevens de thema's watervervuiling en waterzuivering aan bod.

De deelnemers ervaren waarom 'integraal waterbeheer' en een 'watervriendelijke' houding nodig zijn. Het geheel kadert in de ruimere context van duurzame ontwikkeling.

 

Dit jaar passeert de milieuboot langs Zemst, al pendelend tussen Kampenhout en Battel.

Een unieke kans, vond milieuschepen Cois Vander Elst, om de Zemstse leerlingen van het zesde leerjaar te stimuleren om deel te nemen aan dergelijke tocht.

Daarom betaalt de gemeente de helft van de kosten en zorgt ze bovendien voor vervoer naar en van de boot.

Maandag 20 september varen de leerlingen van De Waterleest mee, dinsdag 21 september is het aan De Zonnewijzer en De Kriekelaar en donderdag 23 september bemannen de leerlingen van Tuimeling en De Pimpernel het dek van de milieuboot.

 

De milieuboot vertrekt telkens om 13 uur in Kampenhout, aan de Leuvense vaart op linkeroever, stroomafwaarts aan de sluis.

Aanlegplaats: op het kanaal onder de brug over het kanaal (onder Mechelesesteenweg). Toegang: via de Leuvensesteenweg.

De boot komt aan in Battel rond 16 uur (sluis Battel, op rechteroever, op het einde van de Wolverbosstraat).

 

Meer informatie

Cois VANDER ELST   | Schepen van milieu

T 015 61 88 86 | dienst-e-mail: cois.vanderelst@zemst.be
GSM 0475 91 71 28

Gemeente Zemst
De Griet 1, 1980 Zemst
T 015 61 88 90 – F 015 62 71 77

09:35 |  Facebook

Begrafenis ereburgemeester Remy Merckx

  

Op donderdag 16 september 2010 overleed ereburgemeester Remy Merckx.

  

Hij werd als tweede oudste, samen met zijn tweelingbroer, in Perk geboren op 5 oktober 1930 in een gezin van zes kinderen. In 1953 huwde hij Rosa Bertens.

Het echtpaar kreeg acht kinderen.

Remy begon zijn beroepsloopbaan als helper van zijn vader in de bakkerij. Nadien werd hij kolenhandelaar.


Zijn eerste stappen in de politiek zette hij als gemeenteraadslid in 1964 in de gemeente Elewijt.

Van 1970 tot 1976 was hij schepen van Openbare Werken en Sport.

Tijdens de eerste jaren van de fusiegemeente Zemst (1977-1978) bekleedde hij opnieuw een schepenambt.

Vanaf 1 januari 1979 werd hij burgemeester.

Na 14 jaar de rol van burgervader vervuld te hebben, werd hij in februari 1993 opgevolgd door Louis Van Roost.

Eind 1993 kreeg hij bij koninklijk besluit de titel van ereburgemeester.


De plechtige uitvaartliturgie voor Remy Merckx wordt aanstaande donderdag, 23 september 2010, om 10 uur opgedragen in de Sint-Hubertuskerk van Elewijt.

 

 

 

 

09:30 |  Facebook

Nieuw cultuurseizoen feestelijk van start

 

 

Het nieuw cultuurvonkenseizoen 2010-2011 wordt feestelijk ingezet met twee voorstellingen in d’ Oude School in Weerde.

  • The Triplettes & The Boogie Woogie Bugle Boys op zondag 3 oktober om 14 uur. Deze voorstelling kadert in het gesubsidieerde project ‘Nostalgia’.

Doelgroep voor deze voorstelling zijn voornamelijk uit senioren.

  • Stand up-comedy door Lies Lefever en Bas Birker op vrijdag 8 oktober om 20.30 uur.

Deze avond wordt aangeboden aan diegenen die een cultuurabonnement hebben genomen voor het nieuwe seizoen.

08:56 |  Facebook

Zemst for live!

 

Gemeente organiseert 2 goede doel-activiteiten in kader van Music for Life
“Music for life” is de benefietactie die jaarlijks rond de kerstperiode wordt georganiseerd door ‘Studio Brussel’.

Dit jaar wil Music for Life de aandacht vestigen op het lot van weeskinderen wereldwijd die hun ouders hebben verloren aan AIDS.


De gemeente organiseert 2 activiteiten ikv deze actie:

  1. Op zaterdag 18 december treedt Barbara Dex akoestisch op in de kerk van Zemst-centrum. Kaarten kosten € 10. Concertliefhebbers kunnen vooraf of nadien ook nog een bezoekje brengen aan de Kerstmarkt van de Tramateurs, die tezelfdertijd plaatsvindt op het Plein van de Verdraagzaamheid.  
  2. Voor de lachebekken organiseert de vrijetijdsdienst ook een ‘Comedy for life’ i.k.v. ‘Music For liFe’. Deze extra cultuurvonk vindt plaats op donderdag 23 december in d’ Oude School Weerde. De bekende stand up-comedian Nigel Williams is bereid om mee zijn duit in het zakje te doen voor het goede doel. Waarvoor dank! Hij brengt zijn vrienden van de comedycadetten mee als voorprogramma.

Tickets kosten: € 14, duoticket voor concert in de kerk en Comedy for life: € 20.

08:52 |  Facebook

Praatcafé voor anderstaligen

 

 

Start op 22 september in school De Waterleest
Vanaf aanstaande woensdag gaat Café Combinne van start in Zemst. Café Combinne is een praatcafé voor anderstaligen.

Opzet is om anderstaligen op een laagdrempelige en vlotte manier Nederlands te laten leren. De nadruk ligt op het praten.
De gemeente werkt voor deze praatcafés samen met Arch’educ, de vormingshogeschool van onze regio.


Praktisch:
De praatcafés zullen plaatsvinden in gemeentelijke basisschool De Waterleest, 2-wekelijks op woensdagavond van 19u30 tot 22u30.
De eerste sessie is gepland op woensdag 22 september om 19u30.
Meer informatie bij de vrijetijdsdienst via 015/61.88.96 of vtw@zemst.be.

Deelname is gratis.

Instappen in de loop van het jaar is ook mogelijk.

 

 

 

 

 

 

08:48 |  Facebook

15-09-10

Autoluwe schooldagen in Zemst

europese moboliteitweek.jpg
22 en 24 september 2010

 

Sta er eens bij stil, hoe je auto een centrale plaats inneemt in het gezinsleven. Welke verplaatsingen kunnen ook anders: met de fiets, te voet of met de bus? De Aardig-op-weg-week, een initiatief van de Vlaamse overheid, zet van 16 tot en met 24 september de voordelen van autoluwe mobiliteit in de kijker.

 

Tijdens de Aardig-Op-Weg-week worden leerlingen, ouders en leerkrachten aangemoedigd om te voet of met de fiets naar de school te gaan. Hoe meer kinderen milieuvriendelijk naar school komen, hoe minder autoverkeer in de schoolomgeving, hoe veiliger de schoolomgeving, hoe meer kinderen milieuvriendelijk naar school zullen komen, ... Voor wat betreft basisschool De Zonnewijzer in Weerde wordt op woensdag 22 september de Pastorijstraat afgesloten voor het verkeer. En basisschool Tuimeling sluit op vrijdag 24 september de Kloosterstraat af van 8 tot 16 uur. Andere scholen organiseren later op het schooljaar een autoluwe schooldag. Wie die dagen toch de auto nodig heeft, dient extra aandachtig te zijn voor de zwakke weggebruikers. Al geldt dit natuurlijk iedere dag van het jaar...

 

08:28 |  Facebook

07-09-10

Het Bouwteam - ook voor u!

Leer duurzaam en energiezuinig verbouwen in een BouwTeam

 

De provincie Vlaams-Brabant organiseert, in samenwerking met Infrax, Dialoog vzw en een aantal gemeenten, vanaf het najaar opnieuw BouwTeams.

Het eerste BouwTeam kwam op 4 september in Zaventem samen. Leuven, Zemst, Beersel, Gooik, Kampenhout en Asse volgen.

 In een BouwTeam leert men zijn woning energiebesparend en gezond te verbouwen zonder comfortverlies.

 

Bouwen met kennis van zaken

"Als (ver)bouwer word je geconfronteerd met beslissingen die je vaak zonder kennis van zaken moet nemen.

·         Hoeveel kost een goede isolatie en hoe snel verdien ik ze terug?

·         Hoe kies ik een verwarmingsinstallatie en hoe bepaal ik het vermogen?

·         Hoe belangrijk is een goede ventilatie?

·         Hoe vermijd ik vocht- en schimmelproblemen?

·         Met welke installatie kan ik regenwater optimaal benutten?

·         Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie?

·         Wat zijn efficiënte toestellen voor een laag energie- en waterverbruik?

·         Wat zijn duurzame, ecologische en gezonde materialen?

 

Heldere antwoorden en onafhankelijke informatie op deze vragen worden gegeven in de BouwTeams

 

Een bouwdeskundige van Dialoog geeft de nodige praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen.

Er is gelegenheid om de problemen waar men zelf op botst tijdens de voorbereiding of tijdens de werken te bespreken.

Men krijgt er ook uitleg over energiebesparing, zowel op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie als binnenklimaat.

Zo kan men achteraf met kennis van zaken gesprekken voeren met architecten, aannemers en verkopers.

 

Nieuw seizoen start

De cursus wordt gegeven op twee opeenvolgende zaterdagen, telkens van 9 tot 17 uur.

Deelname aan een BouwTeam kost 35 euro per persoon, inclusief het cursuspakket en de broodjesmaaltijden.

De cursussen vinden plaats:

·         in Zaventem op 4 en 11 september,

·         in Leuven op 9 en 16 oktober,

·         in Zemst op 6 en 13 november,

·         in Beersel op 20 en 27 november,

·         in Gooik op 29 januari en 5 februari,

·         in Kampenhout op 19 en 26 maart

·         in Asse op 2 en 9 april.

Meer info en inschrijven: www.bouwteams.be

08:41 |  Facebook

02-09-10

Cultuurvonken 2010-2011: start losse ticketverkoop

 

 

Dinsdag 31 augustus om 16 uur start de cultuurdienst met de verkoop van losse tickets voor de Cultuurvonken seizoen 2010-2011. Via de abonnementenverkoop gingen al meer dan 1500 tickets de deur uit.

Uitverkocht:

·         Stan Van Samang (19-11-2010)

·         Axl Peleman (13-05-2011)

·         Het opvoeden van Rita (18-02-2011)

 

Nog tickets beschikbaar:

·         tapijtconcert Nathalie Meskens (05-11 -2010 - allerlaatste tickets!)

·         Henk Ryckaert (17-12-2010 - allerlaatste tickets!)

·         Sean d’ Hondt akoestisch (07-01-2011)

·         Gunther Lamoot (28-01-2011)

·         Thomas Smith (11-03-2011)

·         Frankie & Johnny (08-04-2011 - allerlaatste tickets!).

Losse tickets kan je reserveren bij de cultuurdienst op 015 61 88 94 of via cultuur@zemst.be

09:16 |  Facebook

Eerste thuiswedstrijd op nieuwe accommodatie VK Weerde

VK Weerde zou op 5 september graag z’n eerste thuiswedstrijd van het seizoen spelen op zijn nieuwe accommodatie aan de Galgenberg.

 

Momenteel is de Werkliedendienst nog druk bezig met de aanleg van de omgeving.

De afsluitingen, doelen en verlichting zijn bijna geïnstalleerd.

 

De club telt ondertussen dus vol ongeduld af tot de eerste ingebruikname van zijn gloednieuwe terreinen, kantine en kleedkamers.

 

Zaterdag 4/9 ‘s ochtends spelen de u11-jarigen tegen FC Perk en in de namiddag treden de reserven aan tegen KFC Malderen.

 

Zondag 5/9 is er een receptie en BBQ, om 15 uur gevolgd door de eerste thuiswedstrijd van de eerste ploeg tegen KV Tervuren B.

 

VK Weerde hoopt op massale aanwezigheid van supporters en sympathisanten.

09:13 |  Facebook

Opmaak MER-plannen niet nodig

De gemeente Zemst is bezig met de opmaak van twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s):

RUP Zonevreemde woningen en

RUP Zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur.

 

Beide RUP’s zijn bedoeld om de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van zonevreemde woningen en infrastructuren te verruimen.

Vooraleer de officiële goedkeuringsprocedure kan worden aangevat, moeten deze RUP’s worden onderworpen aan een milieu-effectenscreening.

Op basis van het screeningsdossier gaat de dienst MER na of er een plan-MER (MilieuEffectenRapport) moet worden opgemaakt.

Voor de twee bovenvermelde RUP’s werd beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Deze beslissing wordt openbaar gemaakt van 1 t/m 30 oktober 2010.

 

Tijdens deze periode kunnen geïnteresseerden inzage krijgen in het dossier op het gemeentehuis of via de webstek van de dienst MER (www.mervlaanderen.be)

 

Wat de gemeentelijke RUP’s betreft, zal de officiële goedkeuringsprocedure van start gaan eind oktober-begin november.

De uiteindelijke goedkeuring van deze RUP’s is voorzien in 2011.

09:12 |  Facebook

Riolerings- en wegenwerken Tervuursesteenweg Elewijt

 

Op 20 augustus 2010 vond een finale bespreking plaats met het Vlaams gewest over de definitieve ontwerpplannen voor de herinrichting van de Tervuursesteenweg in Elewijt.

Het studiebureau werkt dit definitieve ontwerp nu verder uit, zodat het kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

 

Het is de bedoeling om na de goedkeuring de procedures voor bouwvergunning en aanbesteding op te starten zodat de werken in het voorjaar van 2011 kunnen starten.

 

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen hun leidingen aan het verplaatsen met het oog op de aanleg van de riolering en de fietspaden.

Voor deze aanpassingswerken wordt minimaal zes maanden voorzien, waarna nog verschillende overkoppelingen moeten gebeuren.


De riolerings- en wegenwerken worden in twee grote fasen uitgevoerd.

De eerste fase omvat het gedeelte tussen Robert Schumanlaan en Rubenslaan.

Pas als deze fase is afgewerkt, komt de tweede fase aan de beurt: gedeelte tussen Rubenslaan en de grens met Perk.


Later is er op het grondgebied van de Steenokkerzeel, tussen de grens met Elewijt en het centrum van Perk, voorzien in de aanleg van riolering en fietspaden teneinde een goede fietsverbinding te sluiten tussen Mechelen en Tervuren.


De gemeente opteert er voor om tijdens de uitvoering van de werken het doorgaand verkeer minstens in één richting zoveel mogelijk toe te laten, om de toegankelijkheid van woningen en handelszaken te optimaliseren.

 

De concrete fasering en verkeersafwikkeling wordt verder bestudeerd.

 

 

 

 

09:10 |  Facebook

Werken Brusselsesteenweg: bushaltes

Tijdens de afsluiting van de Brusselsesteenweg (10 september tot ±25 oktober) zal De Lijn zijn bussen omleiden via Damstraat-Heidestraat-Stationslaan (in beide richtingen).

 

De halte t.h.v. de Damstraat (komende uit Vilvoorde) blijft tijdelijk voor het kruispunt.

 

De halte Armstraat wordt niet bediend.

 

De halte t.h.v. het gemeentehuis wordt tijdelijk verplaatst naar de Stationslaan.

 

De Lijn zal meer info plaatsen op de omleidingdatabank op haar website www.delijn.be.

De wijzigingen worden ook uitgehangen aan de haltes zelf.

09:07 |  Facebook

Nieuwe bestelwagen werklieden

De gemeente Zemst kocht een nieuwe bestelwagen met kipbak aan.

Uit offertes van drie leveranciers werd uiteindelijk Garage Verstraeten uit Eppegem gekozen.

Die bood de beste verhouding prijs/kwaliteit. Het voertuig zal worden gebruikt bij de aanleg van riolen en kan een aanhanger met minigraver van 3,5 ton trekken.

De oude bestelwagen was aan vervanging toe wegens technische slijtage, hij was te licht en kon de minigraver niet trekken.

Zemst schonk dat voertuig eerder deze zomer aan adoptiedorp Spermezeu in Roemenië.

Zaakvoerder Wim Verstraeten en verkoper Hans Goethals zullen vrijdag 3 september plechtig het voertuig overhandigen.

Voor de gemeente nemen burgemeester Bart Coopman, schepen Cois Vander Elst en technisch medewerker Marc Vercammen de honneurs waar.

09:05 |  Facebook