25-08-10

Administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen

 

De Vlaamse overheid is bekommerd over de administratieve lasten die aan de gemeentebesturen worden opgelegd via de verschillende regelgevingen.

De dienst Wetsmatiging peilt daarom via een onderzoek hoe de administratieve lasten kunnen worden verminderd.

De voorstellen van alle deelnemende lokale besturen zullen onderzocht worden en de bedoeling hiervan is om de regelgeving bij te sturen.

 

Na intern onderzoek heeft het gemeentebestuur een aantal knelpunten schriftelijk doorgegeven, o.a. over de decreten op de erediensten en de intergemeentelijke samenwerking.

Betreffende het nieuwe decreet op de erediensten worden o.a. de stroom van administratieve documenten naar het Agentschap Binnenlands Bestuur en de betrokken procedures in vraag gesteld.

Voor wat de intergemeentelijke samenwerking betreft, wordt de jaarlijks terugkerende administratieve rompslomp bij het aanstellen van de gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergaderingen aangekaart.

Verder werden ook nog een aantal opmerkingen en suggesties geformuleerd bij de gemeentekieswet, het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed.

09:32 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.