31-03-10

Werf aanleg fietspaden en riolering Brusselsesteenweg: stand van zaken

 

002%20(28)002%20(28)

 

Deze week vangt een volgende fase aan in de uitvoering van de werken.

Enerzijds worden de rioleringswerken richting Zemst-Centrum verder gezet, vanaf de E. Tinelstraat aan de kant van de onpare huisnummers.

Daarvoor wordt de rijweg ook hier opgeschoven en met bebakening opgedeeld om een werkzone te creëren.
Anderzijds wordt gestart met de voorbereidingen voor de funderingen van de fietspaden vanaf de Beekstraat tot aan de Damstraat, aan de zijde van de pare huisnummers.

10:20 |  Facebook

Het beheer en onderhoud van de voetgangerstunnel Eppegemsesteenweg

 

Na de aanleg van de voetgangerstunnel in de Eppegemsesteenweg, onder de E19, werd het beheer en onderhoud ervan toegewezen aan de beheerder van de weg waarin de tunnel gelegen is, in dit geval dus de gemeente.

 

De gemeente heeft in haar onderhoudsprogramma de tunnel opgenomen voor opkuis en onderhoudswerken.

De pompinstallatie voor inlopend regenwater is ten laste van EMA (Vlaams Gewest).


Sinds de werken aan de spoorlijn op de middenberm van de E19 wordt vastgesteld dat er zich ernstige waterinsijpeling voordoet in de tunnel.

Dit probleem werd aan het Vlaams Gewest gemeld.
Zij stelt dat het beheer en onderhoud van tunnels een vrij gespecialiseerde aangelegenheid is en stelt daarom voor om een beheersovereenkomst af te sluiten voor de tunnel en de toegangshellingen.

10:16 |  Facebook

GUP-werkgroep opgestart

 

ibagezinnen2

Door de vaststelling van het zoneringsplan werd voor de ganse gemeente bepaald waar er nog riolering zal worden aangelegd, en waar de afvalwaterzuivering individueel moet gebeuren (IBA).

De gemeente start een werkgroep op met schepen openbare werken en ambtenaren om het beleid in Zemst, om tot een realisatie van de IBA’s te komen, uit te werken en aan het college en de gemeenteraad voor te stellen.

Daarnaast wordt door het Vlaams gewest ook een Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan(GUP) opgemaakt, waarbij de gemeente zelf moet suggereren hoe en in welke volgorde de bestaande knelpunten in het rioolwaterzuiveringprogramma zullen worden aangepakt.

Ook dit is een element dat de werkgroep zal onderzoeken en voorstellen aan het beleid.
De werkgroep gaat in april van start en zal stelselmatig beleidsbeslissingen op het vlak van waterzuivering voorbereiden.

Meer info over IBA’s op http://www.waterloketvlaanderen.be/gezinnen/afvalwater-en-waterzuivering/individuele-behandeling-van-water

10:12 |  Facebook

29-03-10

Allemaal bedankt !!!

Bedankt !!!

50.000 bezoekers

 

Het doet je plezier als op een dag merkt dat niet minder dan 50.000 bezoekers op je blog zijn langsgeweest.

 

Het zal in die periode niet altijd even belangrijk nieuws zijn geweest, maar ik doe mijn best om onze inwoners zoveel mogelijk nuttige info te verstrekken.

 

Dit is ook zeker geen reden om nu maar op de lauweren te gaan rusten.

Integendeel, graag verneem ik jullie suggesties om deze blog nog te verbeteren.

 

Allemaal terug welkom !!!

 

09:02 |  Facebook

Verkeershinder Zemstsesteenweg

001%20(15)
 

Verkeershinder door werken Zemstsesteenweg

Aannemer Geeroms is op woensdag 24 maart gestart met de herstelling van de betonvakken op de Zemsesteenweg.

Tijdens deze werken zullen gebarsten en gebroken vakken vervangen worden.

Enkele verzakte vakken worden door middel van oppersen terug op het juiste niveau gebracht.
Het gedeelte van de rijweg dat hersteld zal worden, situeert zich tussen nr.72 en de Barebeek.


De werkzaamheden zullen enige hinder voor het verkeer met zich meebrengen en zullen, afhankelijk van het weer, enkele weken in beslag nemen.08:49 |  Facebook

Achter de melkerij ???

 

Voorstel straatnaamgeving ontsluitingsweg BA/339/2009

 

De sociale huisvestigingsmaatschappij Providentia zal 21 nieuwe woongelegenheden bouwen aan de kloosterstraat.

Hiervoor zal er een nieuwe straat aangelegd worden.


Het college stelt voor om de nieuwe straat “Achter de melkerij” te noemen.

Deze naam verwijst naar de nabijheid van de vroegere melkerij Jaspers, gelegen aan de Brusselsesteenweg.

Deze melkerij, waar momenteel een snookerzaak gevestigd is, kende haar bloeiperiode in de jaren vijftig en zestig.

In 1984 stopte het familiebedrijf haar activiteiten.


Over dit voorstel zal een openbaar onderzoek gehouden worden waarbij het dossier ingekeken kan worden en er mogelijke bezwaren neergelegd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt de cultuurraad naar haar advies gevraagd.

Na afloop van de procedure kan de gemeenteraad definitief de nieuwe straatnaam vaststellen.08:45 |  Facebook

Aanvullend pensioenstelling voor Zemstse personeel.

Aanvullend pensioenstelsel voor contractanten en aanstelling RSZPPO als opdrachtencentrale

 

Eén van de punten in het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten is het starten van een tweede pensioen¬pijler voor contractuelen.

Die hebben nu immers een werknemerspensioen dat lager is dan dat van de vastbenoemden.


De sociale partners hebben daarom besloten geleidelijk een tweede pensi¬oenpijler uit te bouwen voor contractante personeelsleden.
In het Vlaamse onderhandelingscomité werd een akkoord bereikt over een kaderpensioenreglement.

Dit akkoord beveelt de openbare besturen aan om dit reglement in te voeren vanaf 1 januari 2010 en om de pensioentoelage vast te leggen op minstens 1% werkgeversbijdrage op het pensioengerechtigde jaarloon.


Het college van burgemeester en schepenen besliste bij hoogdringendheid op 8 februari 2010 principieel om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de pensioentoelage vast te stellen op 2%.

De RSZPPO wordt voorgesteld als opdrachtencentrale om hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven.


Op 23 februari 2010 besliste ook de OCMW-raad principieel om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor haar contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale.

08:42 |  Facebook

16-03-10

Aanplanting speelpleintjes het Spoeltje en Bergstraat

sport

 

In juni 2009 werden de speelpleintjes in de Bergstraat en het Spoeltje aangelegd.

Er werden speeltuigen geplaatst en gazon gezaaid.

De aanplantingen waren voorzien tijdens de winter 2009-2010.

Het college besliste om de speelpleintjes op 20 maart 2010 samen met de buurtbewoners aan te planten.

Om 10 uur gebeuren de aanplantingen in het Spoeltje en om 11 uur in de Bergstraat.

10:05 |  Facebook

Bouwvergunning voor visvijvers Elewijt

 

Omdat er in Zemst geen geschikte visplaats aanwezig was, zagen de bestaande Zemstse visserverenigingen zich genoodzaakt samen te smelten.

Deze nieuwe vereniging kreeg de naam ‘Verenigde Zemstse Vissers vzw’.

Zij hebben samen met het gemeentebestuur gezocht naar een gemeenschappelijke visvijver.


De gemeente heeft deze vereniging gesteund door hen de onlangs aangekochte visvijvers aan het Molenveld in Elewijt in concessie te geven.
Aan deze vijvers zijn aanpassingswerken nodig.

Hiervoor werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en deze werd vandaag door het schepencollege afgeleverd.

Na de verplichte wachttijd van 35 dagen, kunnen de werken aanvatten.

 

09:59 |  Facebook

Nieuwe bewaarder Kapel van O.-L.-V in het Hammeke

 

 

Roger Van Kerckhoven, amateur-historicus met veel aandacht voor de Zemstse lokale geschiedenis, diende het verzoek in om aangesteld te worden als bewaarder van de  Kapel van O.-L.-V. in het Hammeke. Van Kerckhoven is de auteur van het boekje “De geschiedenis van de kapel Onze-Lieve-Vrouw-in-het-hammeken te Zemst”.


Het bewaarschap over de kapel houdt in dat Van Kerckhoven op regelmatige basis controle over de kapel zal houden, kleine onderhoudswerken zal uitvoeren en op vraag gidsbeurten zal geven .

 

 

09:56 |  Facebook

Eandis stimuleert hernieuwbare energie

 

Eandis biedt aan alle gemeenten aan om als opdrachtencentrale te fungeren voor projecten in het kader van energie-efficiëntie en –besparingen alsook om projecten met hernieuwbare energie te stimuleren, dit initiatief is van toepassing voor alle gebouwen in eigendom van het gemeentebestuur alsook op ons net openbare verlichting.

 
Concreet worden volgende diensten aangeboden:

·         energie-monitoring gemeentelijke gebouwen,

·         energie-audits,

·         haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie,

·         uitwerken studies en uitvoeren van projecten (vb. een stookplaatsrenovatie in een gebouw),

·         opstellen lichtplan Openbare Verlichting,

·         ondersteuning bij sensibilisatie-projecten aangaande energie,

·         derde partij financiering voor deze projecten.


Het college keurde in deze een lijst met mogelijke projecten goed.

09:51 |  Facebook

Gratis KD in je bus?

Kd. is het ledenblad van sp.a. Hier vind je nummer 9 van 2009 (november-december).

In dit nummer onder meer: Dossier partijwerking - De volkslening - Interview met Tuur Van Wallendael - Dossier pensioenen - Verslag van Visie '09.


Wil je gratis Kd ontvangen, en dat voor gans jaar? Bezorg ons je naam en adres, dan sturen we je maandelijks het nummer op.

http://www.s-p-a.be/nationaal/ideeen/publicaties/tijdschrift/kennismaking.asp

KD


 

09:27 |  Facebook

Bruno Tobback over het Pensioenplan van sp.a

 

09:08 |  Facebook

Caroline Gennez over het Pensioenplan van sp.a

09:00 |  Facebook

Debatteer mee op Visie 2010

 

08:58 |  Facebook

Zemst mag zelf beslissen

 

Zelfstandige afhandeling vergunningen volgens procedure Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

De wetgeving op de ruimtelijke ordening voorziet in het voorwaardelijk ontvoogden van een gemeente inzake stedenbouwkundige dossiers (vergunningen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten,…).

Dat houdt in dat de gemeente over elke aanvraag autonoom mag beslissen, zonder tussenkomst van een hogere overheid. Het Vlaams Gewest heeft wel nog steeds een recht van schorsing.
Om deze ontvoogding te verwerven, dient de gemeente aan vijf voorwaarden (zie hieronder) te voldoen, die garanderen dat op lokaal niveau een degelijk ruimtelijk beleid kan worden gevoerd.

  • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsinstrument dat dient ter ondersteuning van een integraal ruimtelijk beleid. Het structuurplan van de gemeente Zemst dateert al van 1997. Aangezien het structuurplan op sommige punten erg verouderd is, werd in 2009 beslist om het gemeentelijk structuurplan te actualiseren. De ontwerpprocedure is momenteel lopende.
  • Het diensthoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Zemst, is aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, conform de wettelijke vereisten. Daarnaast zal ook een plaatsvervangende stedenbouwkundige ambtenaar worden voorzien.
  • Het plannenregister is een (digitaal) instrument dat alle informatie omvat betreffende bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's(uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg,…). Dit laat toe om op een accurate wijze de zoneringen en de daaraan gekoppelde bebouwingsmogelijkheden van een perceel na te gaan.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin stedenbouwkundige informatie per perceel is opgenomen. Het betreft zowel afgeleverde vergunningen als weigeringen, alsook inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten en verkavelingsvergunningen. Aan de hand van dit register is eenvoudig na te gaan welke vergunningen werden verleend voor welke percelen, waardoor de wettelijkheid van een bestaande toestand kan worden geverifieerd.
  • Het register van onbebouwde percelen geeft een overzicht van bebouwbare percelen op het grondgebied Vilvoorde en wordt aangewend in het kader van woonbehoeftestudies.

De gemeente Zemst voldoet op dit ogenblik aan deze 5 voorwaarden en zal de aanvraag tot ontvoogding indienen bij de Vlaamse Regering.
Voor de burger zelf verandert er niet veel na ontvoogding. De inwoners zullen ten gepaste tijde via het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste wijzigingen.

 

 

08:37 |  Facebook

04-03-10

Zemst Info weldra op FSC papier gedrukt

 

Halve%20skyscraper

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die duurzaam bosbeheer stimuleert.

Dankzij de toenemende vraag naar FSC gelabelde producten, worden bosbeheerders gestimuleerd om ook hun bossen duurzaam te beheren en hun FSC certificaat aan te vragen.

Intussen is er wereldwijd meer dan 123 miljoen hectare bos gecertificeerd volgens de FSC principes.

Het FSC label zag men aanvankelijk vooral op verantwoorde houtproducten en zelden in de papiersector.

Dit veranderde toen eind 2006 de eerste drukkerijen besloten hun FSC certificaat te behalen, wat hen toelaat FSC gelabelde producten te verkopen.

Deze ommekeer kwam er hoofdzakelijk door een stijgende vraag naar verantwoord papierproducten uit het bedrijfsleven.

 

Ook gemeente Zemst gebruikt al lang FSC  papier voor intern gebruik.

Eind vorig jaar heeft het college beslist om ook voor extern drukwerk een beroep te doen op een FSC gecertificeerde drukkerij.

Drukkerij Binst bvba was meteen geïnteresseerd en behaalde in amper twee maand tijd het certificaat.

Dat wil zeggen dat de drukkerij voortaan FSC drukwerk kan leveren, wat dus ook geldt voor Zemst Info.

 

12:00 |  Facebook

Uitvoeringsplannen voor de aanleg voet- en fietspaden

001%20(46)001%20(46)001%20(46)

De aannemer voor de werken voor aanleg van voet- en fietspaden en diverse herinrichtingwerken en de gemeente hebben een planning opgemaakt voor de uitvoering van deze werken.

Omdat de timing sterk onderhevig is aan de weersomstandigheden, kan geen exacte timing opgegeven worden.
De werken werden gebundeld in dezelfde omgeving en voor gelijkaardige werken. Zo is de volgorde van uitvoering als volgt vastgelegd :


Binnenbeekstraat :  vervangen fiets- en voetpaden vanwege de slechte staat van de bestaande FP en VP.


Anjelierenstraat : aanleg van opritten voor de woningen in de verkaveling.


Waterleestweg : aanleg voetpaden overzijde van de school.


Kompenhofstraat : aanleg voetpaden in de nieuwe verkaveling achter de parkeerplaatsen.


Graaf Cornetstraat : aanleg ontbrekend stuk voetpad tussen schoolomgeving en wijk.


Gasthuishofweg : aanleg voetpaden kant verkaveling tot aan parking voetbalveld.


Heymansstraat : aanleg voetpaden en inritten.


Ambroossteenweg (deel tussen Graaf Cornetstraat en Steppeke) : volledige straatherinrichting met aanleg riolering, voetpaden en fietspaden.


Groenstraat : uitbreiding halve wegenis voor verkaveling.


Vredelaan : heraanleg fietspad in rode beton.


Het Spoeltje : aanleg parkeerplaatsen kant Weverstraat.


Hoge Buizen : aanleg parkeerplaatsen.


Witveldstraat : later, na verwerving van de nodige gronden.

 

11:53 |  Facebook

Oprichting boodschappendienst via dienstencheques

Een van de actiepunten in het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 omvat de opstart

en uitbouw van een boodschappendienst via dienstencheques.

Het OCMW keurde in dat verband onlangs het huishoudelijk reglement van de boodschappendienst goed. Deze boodschappendienst is een dienstverlening die wordt aangeboden aan:

-        inwoners van Zemst;

-        65-plussers of invaliden;

-        personen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer;

-        personen die geen beroep doen op familie, vrienden en buren.

Men kan er terecht voor alle boodschappen (levensmiddelen en huishoudelijke benodigdheden), ophalen van medicijnen en verrichtingen op het postkantoor, en betaalt hiervoor € 7,00 lidgeld + kilometervergoeding.

De boodschappen worden gedaan door vrijwilligers uit de gemeente Zemst.

 

11:46 |  Facebook

Werf aanleg fietspaden en riolering Brusselsesteenweg

001%20(26)

Aannemer DSV legt deze week een nieuwe doorsteek van de riolering aan over de Brusselsesteenweg t.h.v. de Damstraat. Hiertoe is er terug een aangepaste lichtenregeling en dit kan extra wachttijden t.h.v. het kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat met zich meebrengen.

Ook wordt er vooraan in de E. Tinelstraat (tussen Schoolstraat en Brusselsesteenweg) gewerkt. De E. Tinelstraat is hiervoor afgesloten t.h.v. de Brusselsesteenweg en het verkeer wordt omgeleid via de Schoolstraat en J. Jordaenslaan of Stationslaan.

10:52 |  Facebook