29-03-10

Aanvullend pensioenstelling voor Zemstse personeel.

Aanvullend pensioenstelsel voor contractanten en aanstelling RSZPPO als opdrachtencentrale

 

Eén van de punten in het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten is het starten van een tweede pensioen¬pijler voor contractuelen.

Die hebben nu immers een werknemerspensioen dat lager is dan dat van de vastbenoemden.


De sociale partners hebben daarom besloten geleidelijk een tweede pensi¬oenpijler uit te bouwen voor contractante personeelsleden.
In het Vlaamse onderhandelingscomité werd een akkoord bereikt over een kaderpensioenreglement.

Dit akkoord beveelt de openbare besturen aan om dit reglement in te voeren vanaf 1 januari 2010 en om de pensioentoelage vast te leggen op minstens 1% werkgeversbijdrage op het pensioengerechtigde jaarloon.


Het college van burgemeester en schepenen besliste bij hoogdringendheid op 8 februari 2010 principieel om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de pensioentoelage vast te stellen op 2%.

De RSZPPO wordt voorgesteld als opdrachtencentrale om hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven.


Op 23 februari 2010 besliste ook de OCMW-raad principieel om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor haar contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale.

08:42 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.