16-03-10

Zemst mag zelf beslissen

 

Zelfstandige afhandeling vergunningen volgens procedure Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

De wetgeving op de ruimtelijke ordening voorziet in het voorwaardelijk ontvoogden van een gemeente inzake stedenbouwkundige dossiers (vergunningen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten,…).

Dat houdt in dat de gemeente over elke aanvraag autonoom mag beslissen, zonder tussenkomst van een hogere overheid. Het Vlaams Gewest heeft wel nog steeds een recht van schorsing.
Om deze ontvoogding te verwerven, dient de gemeente aan vijf voorwaarden (zie hieronder) te voldoen, die garanderen dat op lokaal niveau een degelijk ruimtelijk beleid kan worden gevoerd.

  • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsinstrument dat dient ter ondersteuning van een integraal ruimtelijk beleid. Het structuurplan van de gemeente Zemst dateert al van 1997. Aangezien het structuurplan op sommige punten erg verouderd is, werd in 2009 beslist om het gemeentelijk structuurplan te actualiseren. De ontwerpprocedure is momenteel lopende.
  • Het diensthoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Zemst, is aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, conform de wettelijke vereisten. Daarnaast zal ook een plaatsvervangende stedenbouwkundige ambtenaar worden voorzien.
  • Het plannenregister is een (digitaal) instrument dat alle informatie omvat betreffende bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's(uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg,…). Dit laat toe om op een accurate wijze de zoneringen en de daaraan gekoppelde bebouwingsmogelijkheden van een perceel na te gaan.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin stedenbouwkundige informatie per perceel is opgenomen. Het betreft zowel afgeleverde vergunningen als weigeringen, alsook inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten en verkavelingsvergunningen. Aan de hand van dit register is eenvoudig na te gaan welke vergunningen werden verleend voor welke percelen, waardoor de wettelijkheid van een bestaande toestand kan worden geverifieerd.
  • Het register van onbebouwde percelen geeft een overzicht van bebouwbare percelen op het grondgebied Vilvoorde en wordt aangewend in het kader van woonbehoeftestudies.

De gemeente Zemst voldoet op dit ogenblik aan deze 5 voorwaarden en zal de aanvraag tot ontvoogding indienen bij de Vlaamse Regering.
Voor de burger zelf verandert er niet veel na ontvoogding. De inwoners zullen ten gepaste tijde via het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste wijzigingen.

 

 

08:37 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.