04-01-11

Veiliger kruispunt Muizenstraat - Tervuursesteenweg

 

De Oude Tervuursesteenweg wordt momenteel door Mechelen heringericht in de wijk Coloma. Het studiebureau heeft ook voor de rest van de Oude Tervuursesteenweg een visie ontwikkeld en een planvoorstel gemaakt, ook voor het deel tussen de Grensstraat en de Jubellaan, waar de gemeentegrens tussen Mechelen en Zemst in het midden van de straat loopt.

Het gemeentebestuur heeft een onderhoud gehad met schepen Greet Geypen en het hoofd van de dienst Stedelijke Infrastructuur bij de stad Mechelen.

Tijdens dit onderhoud werd het plan overgemaakt aan de gemeente Zemst.

Omdat ook tijdens de gemeenteraad van november de parkeerproblematiek op de hoek van de Muizenstraat werd aangekaart, hebben wij onder andere dit punt ter sprake gebracht tijdens dit onderhoud.

Omdat de herinrichting nog verschillende jaren op zich zal laten wachten werd afgesproken om dit probleem nu concreet aan te pakken door het invoeren van een grotere parkeerverbodzone op de Tervuursesteenweg, zodat het zicht bij het uitrijden van de Muizenstraat sterk wordt verbeterd.

De parkeervrije zone zal infrastructureel onderbouwd worden.

Ook het gevaarlijke kruispunt met de Jubellaan werd ter sprake gebracht.

In het kader van de grote mobiliteitshervorming rond het station van Mechelen kan dit kruispunt niet op korte tijd aangepakt worden.

De gemeente Zemst zal zowel bij AWV Antwerpen als bij AWV Vlaams Brabant aandringen op een voorlopige beveiliging van de oversteekbaarheid van de Jubellaan.

 

 

18:56 |  Facebook

Herinrichting kruispunt Carrefour

Al jaren is de gemeente Zemst mee de stuwende kracht achter het geplande project voor de herinrichting van het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Zemstbaan / Zemstsesteenweg.

Op elke contactbespreking met de hogere overheid wordt de uitvoering ervan op de tafel gegooid. Ook de eigenaar van de gebouwen op de Carrefour site is vragende partij voor de aanpassing van het kruispunt omdat de uitrit van de parking meestal zeer chaotisch verloopt.

 

Het oorspronkelijke ontwerp voor een rotonde met 8 aantakkingen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer hield jarenlang stand en werd zelfs opgenomen in het gewestelijk RUP voor de ontsluiting van de site.

Na verdere uitdieping van het project blijkt echter dat de beschikbare ruimte te krap is, dat er onvoldoende budgettaire ruimte is en dat een dringende aanpassing zich opdringt omdat het winkelaanbod op de Carrefoursite nog gaat uitbreiden.

 

Onderzoekbureau Mint heeft, op verzoek van AWV, een andere piste onderzocht, waarbij een volledig heringericht maar lichtengeregeld kruispunt wordt gebouwd voor een geraamd bedrag van om en bij de 300.000 euro.

Hierbij krijgt de fietser bijzondere aandacht.
Via een Module 14 met het Vlaamse Gewest zal Redevco, de eigenaar van de Carrefoursite, voor 40 % bijdragen in de kosten van de heraanleg van het kruispunt.
 
De gemeente Zemst sloot reeds eerder een Module 13-overeenkomst met het Vlaamse Gewest, voor de uitwerking van degelijke fietspaden langs de N1 (Brusselsesteenweg) vanaf de Heidestraat tot aan het nieuwe kruispunt. Er werd steeds gewacht op de verdere uitwerking van het kruispunt Carrefour. Nu dit in een stroomversnelling komt, zal ook de aanpassing van de fietspaden geactiveerd worden.


De gemeente Zemst zal trouwens, samen met de opwaardering van deze fietspaden, een kortere route voor de fietsers aanleggen, vanaf dit kruispunt , tussen de twee bruggen, naar de Zemstsesteenweg, om de fietsers richting Hofstade weg te kunnen houden van het grote kruispunt.
 
Alle partijen zien een uitvoering in 2012 hoopvol tegemoet na een jaar van administratieve afhandeling van het dossier.
De eerste stap is alvast gezet, door de goedkeuring van de startnota op de gemeentelijke begeleidingscommissie van Mechelen.

18:52 |  Facebook

18-12-10

Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst

 

Het huidig gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dateert van september 1999 en was aan herziening toe.

Sinds de gunstig verklaring van de sneltoets door de Provinciale Auditcommissie (PAC) in 2008 heeft de gemeente in eigen beheer en met positieve inbreng van de verkeersadviesraad de opgelegde procedure ter herziening uitgewerkt.

Het herzien gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dat voorlopig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2010 beschrijft het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren.

 

De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de mobiliteit voor de zwakke weggebruikers, zoals de voetgangers en de fietsers.

Ook het openbaar vervoer en het specifieke schoolverkeer krijgen de nodige aandacht, ondersteund door een flink aantal flankerende maatregelen.


Tevens worden diverse maatregelen beschreven voor problemen die zich de laatste jaren in Zemst hebben gemanifesteerd zoals de doortocht van zwaar vervoer en het sluipverkeer. Tenslotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het parkeerbeleid van de gemeente voor de komende jaren te omschrijven.


Het door de gemeenteraad voorlopig goedgekeurde mobiliteitsplan moet nu voor comformverklaring voorgelegd worden aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) in januari 2011.

Afhankelijk van de opmerkingen die de PAC zal formuleren, zal het mobiliteitsplan vervolgens voor definitieve goedkeuring opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Van zodra het mobiliteitsplan defintief is, zal dit via de gemeentelijke website raadpleegbaar zijn.

 

 

16:39 |  Facebook

Investeringssubsidie en subsidiëring velden vzw TC De Wehzel: bouw overdekte tennishal

Tennisclub De Wehzel is al vele jaren actief in Zemst. De vereniging heeft haar terreinen aan de Diependaalstraat in Elewijt.

 

Tot vandaag beschikte de vereniging over vijf openluchtvelden. Hierdoor vallen de activiteiten tijdens de winter stil. De vereniging heeft dan ook het plan opgevat om twee overdekte pleinen aan te leggen. Op die manier kan de club tijdens de winter blijven doorspelen.

 

Deze overkapping wordt geraamd op € 262 000. In overeenstemming met het gemeentelijk reglement heeft de vereniging nog recht op € 66 638,55 aan investeringssubsidies.

Binnenin dienen twee terreinen aangelegd te worden. Deze worden geraamd op € 131 000. Het college stelt voor om hierin ook 1/3 bij te dragen in de vorm van een éénmalige subsidie

.
De gemeenteraad keerde een subsidie toe aan vzw TC De Wehzel van afgerond € 110 000.

Als gevolg van de wetgeving dient deze subsidie gekoppeld te worden aan een aantal voorwaarden.

16:37 |  Facebook

15-12-10

Vlaamse Prijs voor Sportverdienste voor Sportimonium

Sportimonium.jpg

Het Sportimonium ontvangt de prestigieuze Vlaamse Prijs voor Sportverdienste omwille van zijn inzet voor het sportief erfgoed en omwille van het totaal concept.

In de vaste tentoonstelling kan je de Vlaamse sportgeschiedenis ontdekken.

Het Sportimonium is echter veel meer dan een museum alleen; je kan je er  ‘Meten met Atleten’, je kan er eeuwenoude Vlaamse sporten beoefenen, er zijn regelmatig wisseltentoonstellingen en het Sportimonium treedt ook regelmatig buiten het gebouw.

Het Sportimonium is bovendien ondergebracht in het gerenoveerde houten strandgebouw. Een uniek gebouw dat erkend werd als beschermd monument. 

10:33 |  Facebook

13-12-10

Gemeentehuis gesloten

Gemeentehuis gesloten tijdens de namiddagen van 24 en 31 december

 

Op kerstavond (24 december 2010) en oudejaarsavond (31 december 2010) zal het gemeentehuis in de namiddag gesloten zijn.
De gemeentelijke diensten zullen bijgevolg in de namiddag telefonisch niet bereikbaar zijn.

19:41 |  Facebook

Goedkeuring milieujaarprogramma 2010

De gemeente Zemst heeft met het Vlaams Gewest een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van milieu en natuur voor de periode 2008-2013. 


Deze overeenkomst houdt in dat de gemeente allerhande acties en projecten dient uit te voeren met betrekking tot afval, natuur, water, mobiliteit, energie, duurzame producten, voorkomen van hinder, enzovoort.

 


Jaarlijks dient de gemeente de uitgevoerde acties te rapporteren via het milieujaarprogramma. Het Vlaams Gewest heeft recent het milieujaarprogramma 2010 goedgekeurd.

Tevens werd het onderscheidingsniveau gehaald.

 

Dit betekent dat de subsidies verbonden aan deze samenwerkingsovereenkomst, ongeveer 74000 euro, zullen worden uitbetaald.

 

 

19:40 |  Facebook

Verdeling subsidies GROZ

De leden van de Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROZ) ontvangen jaarlijks van de gemeente samen een subsidie van 19.000 euro.

 

De helft van dit bedrag wordt forfaitair toegekend aan de aangesloten verenigingen (op basis van gelijkberechtiging), de andere helft wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.
In haar vergadering van 9 december 2010 deed de GROZ volgend verdelingsvoorstel.

 

Het schepencollege ging daar mee akkoord.

Missiekring Zemst

€ 3 625,28

Missiekring Eppegem

€ 1 221,76

11.11.11.

€ 1 888,79

Wereldwinkel

€ 3 222,86

Mali Voettocht

€ 3 325,25

Damiaanactie

€ 2 037,02

Xaritoo

€ 1 518,22

AZIZ

€ 2.160,55

Totaal:

€ 19 000,00

19:39 |  Facebook

Nieuw crematorium Eppegem

Ondertekening verkoopakte gemeente-eigendommen aan Havicrem voor nieuw crematorium

 

In 2014 loopt de huurovereenkomst van Havicrem af voor het gebruik van het crematorium in Vilvoorde.

Daarom onderhandelde dit intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeente Zemst over de aankoop van gemeente-eigendommen die in de industriezone Cargovil in Zemst-Eppegem liggen.

 

De bewuste percelen liggen in de Erasmuslaan, nabij de Tangebeek en de vroegere bedding van de Daalweg.

Daar zal Havicrem dan een nieuw crematorium bouwen, met alle bijbehorende infrastructuur, in een parkachtige aanleg.


Woensdag 15 december 2010 wordt de akte verleden waarbij die gemeente-eigendommen verkocht worden aan Havicrem.

19:37 |  Facebook

12-12-10

Wateroverlast in Weerdesteenweg en Weibeemdstraat

   

Van enkele inwoners van de Weerdesteenweg en Weibeemdstraat zijn er klachten binnengekomen n.a.v. het inbuizen van de grachten en na de overvloedige regenval in het weekend van 13 november. Zij vrezen namelijk voor wateroverlast.

 

Na de regenval stonden de weiden voor de Barebeek blank en ook enkele tuinen in de Weibeemdstraat stonden blank.

Er is geen wateroverlast in de straat zelf of in de huizen geweest. Deze situatie kwam ook vroeger regelmatig voor in de natte winterperioden.

Om te voorkomen dat het water van de Barebeek kan teruglopen in de inbuizingen is er beslist om een terugslagklep te plaatsen.

10:59 |  Facebook

Gemeentelijke natuurprojecten 2011

ijsvogel.jpgElk jaar voert de gemeente Zemst.samen met Econet (Mina-werkers) natuurprojecten uit.

Op advies van de gemeentelijke adviescommissie werden door het schepencollege volgende nieuwe natuurprojecten voor 2011 geselecteerd.

 


Project biodiversiteit ‘Bergveld’ aan de Larebeek in Zemst-Laar De mogelijke acties kaderen in het biodiversiteitsproject van de provincie met extra aandacht voor de koestersoorten. Het gebied is immers een mogelijke habitat voor ijsvogel (reeds gespot), matkop, kamsalamander, ...


Bos Van Aa Deze zone is sterk onderhevig aan ongewenste verbossing waardoor de Mina-werkers er hakhoutbeheer kunnen uitvoeren.


Knoteiken Molenheide Hofstade Bedoeling is om de knoteikenrij langs Molenheide te verlengen richting Prinsenveldstraat.


Uiteraard worden ook de vroegere projecten verdergezet


(Dorent); kleinschalige acties zoals maaibeheer (in functie van Grote Pimpernel en bermbesluit) van de wandelweg en ingesloten meander, eventuele dunningen en ontwikkelingen stapsteenbosjes, heraanplanting verdwenen knotwilgen Rekelstraat, herinrichting meest noordoostelijk gelegen gebied (tussen Oude Zenne en Afgeleide Zenne): aanplantingen, inrichten voor akkervogels.


Boscomplex afleiding Zenne Heraanplantingen zijn nodig. Laatste sluitstorten aanpakken. Verder dient de aandacht te worden besteed aan mogelijkheden voor aankoop van extra percelen.
 

Schom-Releghem Voor komend jaar: verlenging van de eikenrij langsheen het Schom en beheer van een knoteikenrij bestaande uit een 15-tal bomen.


Poelen Voor 2011 wordt voorgesteld om volgende poelen te verbeteren:
4 poelen gelegen in het Vriezenbroek (Natuurpunt); 1 poel Dorentbos poel Dorentbos (Natuurpunt); de Bomputten grens Zemst-Vilvoorde; Poel Brysens


Voetweg Kastanjedreef Beplanting (struiksoorten + knotbomen) dient gedeeltelijk hernieuwd te worden.


Zwaluwproject Er wordt onder meer nagegaan of gemeentelijke gebouwen in aanmerking kunnen komen voor het ophangen van een kunstnest.

Pimpernel.jpg

10:56 |  Facebook

Zemst steunt Music for Life

Zemst steunt Music for Life met optredens van Barbara Dex en Nigel Williams

 NIgel.jpg

Van zaterdag 18 tot vrijdag 24 december staat de Studio Brussel actie ‘Music For Life’ samen met heel Vlaanderen in het teken van de aids-weeskinderen, onder het motto: Laat een weeskind niet alleen.

Radiopresentatoren Tomas De Soete, Sofie Lemaire en Sam De Bruyn zullen zich een week lang laten opsluiten in Het Glazen Huis op de Groenplaats in Antwerpen.

Een hele week geven zij zonder te eten en alleen op fruitsapjes het beste van zichzelf.

Zo tonen de presentatoren hun onvoorwaardelijk engagement voor de problematiek van de weeskinderen van aidsouders.

 

Op zaterdag 18 december om 19.00 uur beginnen Tomas, Sofie en Sam aan hun radiomarathon, die te horen is op Studio Brussel.

Een goed uur later starten we in Zemst al met de eerste actie ten voordele van ‘Music For Life’.
 

Zaterdag 18 december Music For Life concert met Barbara Dex
Aanvang: 20u15
Kerk Zemst-centrum
Ticket: € 10
Donderdag 23 december Comedy For Life marathon met Nigel Williams en de comedycadetten
Aanvang: 20u30
d’ Oude School Weerde
Ticket: € 14

 Barbara.jpg


Combiticket Barbara Dex & Nigel Williams: € 20
Tickets cultuurdienst Zemst: 015/61 88 94 –

cultuur@zemst.be


Tijdens de twee Zemstse M4L-optredens zullen Rode Kruisvrijwilligers aanwezig zijn om meer informatie te geven.

Je kunt er je financiële steun deponeren of steunen via de aankoop van theelichthoudertjes. Vanaf 18 december zullen er ook collectebussen staan aan het onthaal van het gemeentehuis en in de bibliotheek.

10:37 |  Facebook

30-11-10

Provinciale subsidies voor Budohal Elewijt

De gemeente Zemst diende begin dit jaar een subsidiedossier in bij de provincie Vlaams-Brabant voor de uitbouw van de Budohal te Elewijt in het kader van de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur.

 

De gemeente Zemst ontving ondertussen het bericht dat er een subsidie van € 150 000 werd goedgekeurd.

Om deze subsidie te kunnen ontvangen dient de gemeente er zich nog toe te verbinden om deze sportinfrastructuur gedurende 15 jaar niet van bestemming te wijzigen.

Het college gaat hiermee akkoord.

09:56 |  Facebook

Tweede infoavond ‘Dakisolatie voor doe-het-zelvers’

kartoon_dakisolatie.jpg

Op 16 december 2010 vindt een eerste infoavond ‘dakisolatie voor doe-het-zelvers’ plaats. Voor deze infoavond konden zich slechts 20 mensen inschrijven.

Sinds de bekendmaking van deze infoavond op de website van Zemst tellen we nu al 20 inschrijvingen.


In ‘Zemst Info’ zal deze infoavond begin december aan de bevolking worden bekendgemaakt.

Het is dus niet onmogelijk dat er vele mensen zich in de toekomst nog willen inschrijven.


Het college besliste daarom dat er begin 2011 een tweede infoavond zal worden georganiseerd. De inwoners van Zemst zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

 

 

09:54 |  Facebook

Bezoek mogelijk aan de Vredesfabriek

Van maandag 22 november tot en met woensdag 1 december 2010 loopt de interactieve tentoonstelling de ‘Vredesfabriek’ voor kinderen en (jong) volwassenen in de polyvalente zaal van de bibliotheek. In de ‘Vredesfabriek’ wordt het verband gelegd tussen oorlog en vrede, tussen verleden en heden. Maar gaandeweg komen de bezoekers er achter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. Met apparaten als de tolerantiemeter, de zondebokmolen of de oorlogsdemper wordt er gegraven in de eigen leefwereld.


Indien er Zemstenaars interesse zouden hebben om de tentoonstelling te bezoeken, is het mogelijk om aan te sluiten bij de bezoeken van de Zemstse basisscholen. Op onderstaand schema staan de bezoeken van de scholen vermeld. U kunt hiervoor contact opnemen bij de ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking. (Tel. 015 / 61 88 99 of via
ontwikkelingssamenwerking@zemst.be
).
 

30/nov

9.00 uur

 

13.30 uur

1/dec

9.00 uur

10.30 uur

 

 


Op dinsdag 30 november organiseert AZIZ een gespreksavond over 'vooroordelen, identiteit, interculturaliteit' in aansluiting op de gemeentelijke tentoonstelling de ‘Vredesfabriek’. De gespreksavond van AZIZ is bedoeld voor volwassenen. Spreker is Bleri Lleshi en is bekend van het boek 'Identiteit en interculturaliteit' (in de bibliotheek uit te lenen).

 

De gespreksavond begint om 19u30 met een bezoek aan de tentoonstelling in de bibliotheek en om 20u00 neemt de gespreksavond een aanvang in de lokalen van De Semse, tegenover de bibliotheek gelegen.

09:49 |  Facebook

27-11-10

Aanleg voet- en fietspaden en diverse gemeentewegen 2010

   Jaarlijks worden een aantal werken voor aanleg en heraanleg van voet- en fietspaden en kleinere openbare werken, gebundeld in één aanbestedingsdossier.

 

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor volgende werken:

 

1.      Bergstraat: aanleg voetpad aan de kant van de onpare huisnummers tussen Damstraat en Toekomststraat.

 

2.      Jacob Jordaenslaan: aanleg voetpaden en scheiden rioolstelsel, aansluitend op de aanleg van Schoolstraat en Brusselsesteenweg.

 

3.      Eikbosweg: aanleg riolering DWA voor woningcluster aan de kant van de Hogebaan.

 

4.      Spiltstraat: ontbrekend stuk voetpad ter hoogte van de verkaveling op de hoek met de Larestraat.

 

5.      Muizenstraat: aanpassen middeneiland ter hoogte van verkaveling.

 

6.      Vinkestraat en Hofstadeveld: aanleg van een band van 60 cm in rode beton ter hoogte van de verkeeremmers in kassei ten behoeve van de fietsers.

 

7.      Hoge Buizen: aanleg van 10 bijkomende parkeerplaatsen.

 

8.      Hoge Buizen: aanleg van 2 verbindingen voor fietsers tussen het jaagpad en de rijweg van de Hoge Buizen, met overbruggingen van de gracht.

 

9.      Kleine Hagenstraat: aanleg voetpad in de pijpenkop, volledig bebouwd.

 

10.  Grimbergsesteenweg: vervangen van de verharding van de bestaande fietspaden in betonstraatstenen door rode beton.

 

11.  Motstraat: verbreden rijweg langsheen het kasteeldomein, teneinde meer ruimte voor fietsers te creëren.

 

12.  Erasmuslaan: aanleg riolering DWA voor de percelen in het gemeentelijk industrieterrein Cargovil.

 

13.  Watermolenstraat: aanleg riolering DWA voor de aansluiting van de woningcluster achteraan in de straat.

 

14.  Berkenstraat: aanleg verhoogd voetpad om wateroverlast in woningen te voorkomen.

 

15.  Heidestraat: aanpassing straat en fietspad op het kruispunt met de Stationslaan om het overrrijden van het fietspad te beperken.

 

De aanvang der werken is voorzien vanaf het voorjaar 2011 en duren voor het geheel van de vijftien werken meerdere maanden, doch de volgorde van de deelprojecten werd nog niet bepaald.

 

De langsbewoners zullen per deelproject steeds tijdig ingelicht worden van de specifieke aanvangsdatum en duur der werken.

En, ja! Het is de schuld van de socialisten dat in al deze straten zal worden gewerkt !

13:47 |  Facebook

Concessieovereenkomst Gasthuishofhoeve Zemst-Hofstade

In het kader van een streven naar herwaardering van het plaatselijke erfgoed kocht de gemeente Zemst de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade aan omwille van haar historische en architecturale waarde.

Het gebouw is niet beschermd maar staat op de lijst van “voor bescherming in aanmerking komende gebouwen”.

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2008 naar geïnteresseerde partners te zoeken om samen te investeren en de hoeve met de site errond een nieuw elan te geven.

Het organiseerde een marktconsultatie naar Privaat-Publieke Samenwerking.

 

Drie personen stelden zich kandidaat.

Ze werden apart gehoord.

Daarna werden ze verzocht bijkomende informatie te geven over onder andere de geplande activiteiten en investeringen.

Hierop reageerde nog slechts een kandidaat.

 

De gemeenteraad heeft nu de concessieovereenkomst goedgekeurd waardoor die ene kandidaat in de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade en in een gedeelte van de bijbehorende tuin binnen de ringgracht gedurende 27 jaar een horecagelegenheid mag uitbaten.

 

De gemeente renoveert het bestaande gebouw en de concessiehouder richt het in als een horecagelegenheid.

Tijdens het eerste jaar van de uitbating bedraagt de concessievergoeding 1 250 euro per maand en nadien 2 250 euro per maand.

Vanaf het derde jaar wordt het laatste bedrag geïndexeerd.

13:43 |  Facebook

Gemeenteraad stemt motie over watersnood

Zemst bleef gelukkig relatief gespaard, al was het kantje boord.

Een aantal weilanden en akkers in Weerde en Eppegem aan de Zenne en in Elewijt en Hofstade langs de Barebeek stonden blank en de brug over de Zenne op de Brusselsesteenweg in Eppegem diende afgesloten omdat het waterpeil zo hoog stond dat de veiligheid van de weggebruikers niet meer kon worden gegarandeerd.

De brandweer heeft in totaal een 35-tal kelders leeggepompt maar voor de rest is in Zemst geen enkele woning onder water komen te staan.

 

Waakzaamheid blijft echter geboden.

Vandaar dat naar aanleiding van deze gebeurtenis op de gemeenteraad unaniem een motie is goedgekeurd waarbij er bij de bevoegde overheid wordt op aangedrongen om dringend werk te maken van de aanleg van een overstromingsgebied in de  omgeving van het Dorentgebied in Eppegem en de reeds in 2002 en 2005 door de gemeente aangevraagde verhoging van de dijken langs de Zenne, aan de kant van de dorpskom van Weerde, vanaf de Damstraat tot de Robert Schumannlaan, en herstel van afgekalfde dijken en versnelde realisatie van de overstromingsgebieden.

13:41 |  Facebook

In één muisklik bekomt u alle informatie over uw gemeente

Sinds kort staan de vernieuwde gemeentelijke profielschetsen online.

Deze bevatten heel wat interessante informatie over de Vlaamse gemeenten.

Zoek hier uw eigen gemeente en download de pdf.

Daarin vindt u onder andere een overzicht van de demografie, de financiën, het personeelsbestand, het afvalbeleid, de staat van onderwijs en de werkgelegenheid in uw gemeente.

Elke gemeente wordt afgetoetst aan het Vlaamse gemiddelde en andere, gelijkaardige gemeentes.

13:30 |  Facebook

26-11-10

Energieaudit in gemeentelijke basisschool De Waterleest

Globaal gezien scoort basisschool De Waterleest vrij goed op het vlak van energieverbruik, al kan er door een aantal kleine aanpassingen nog fors bespaard worden.

Dit besluit kwam er na een grondige energieraudit in de Eppegemse school , uitgevoerd in mei van dit jaar en volledig gefinancierd door Eandis.

 

Deze energieaudit kadert binnen het provinciaal project ‘energiebeheer in gemeentelijke gebouwen’.

In overleg met de dienst openbare werken, de werkliedendienst en de auditeur, werd een prioriteitenlijst opgesteld met maatregelen waarvan de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt.

 

Zo zou bijvoorbeeld de temperatuur in de gang van de kleuterschool aangepast worden van 20°C naar 19°C.

Om sluimerverbruik van de computers en printers te voorkomen, zullen schakelaars aangebracht worden.

En in de gangen en sanitaire ruimten denkt men eraan om bewegingssensoren te voorzien.

 

De verschillende maatregelen zullen uiteraard pas na overleg met de schooldirectie uitgevoerd worden.

12:46 |  Facebook

Gemeentelijke gronden in woonzone

De gemeente heeft verschillende gronden, gelegen in woonzone, die bouwrijp zijn of ontwikkeld kunnen worden voor verkoop.


Zo zal op korte termijn op de hoek van de Van Innisstraat en de Vekestraat in Elewijt een grond verkaveld worden in twee bouwloten.

 

In de Kerselarenweg in Weerde zal een grond verkaveld worden in een vijftal loten.

 

In de Kompenhofstraat in Eppegem wordt een terrein verkaveld en zal wegenis worden aangelegd om ook daar enkele loten bouwrijp te maken.


De gemeente heeft daarnaast plannen om op de hoek van de Vekestraat en de Tervuursesteenweg in Elewijt enkele appartementen te laten bouwen en deze dan te verkopen.

12:37 |  Facebook

Provincie onderhoudt haar waterlopen

 

Voor de provincie Vlaams-Brabant begint de bestrijding van wateroverlast met goed onderhoud. Zoals elk jaar, zorgt de provincie ook deze winter, tussen 1 december en 1 maart, voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen die zij beheert. Daar besteedt zij jaarlijks drie miljoen euro aan. 

 

Tussen 1 december en 1 maart zal de provincie Vlaams-Brabant de waterlopen van tweede categorie oppervlakkig laten ruimen. Dat wil zeggen dat alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen worden weggenomen. Zo voorkomt men dat zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten opstoppingen veroorzaken in de waterloop of in overwelvingen.

 

De voorbije dagen en weken is de aandacht terecht gegaan naar bijkomende investeringen om de kans op wateroverlast terug te dringen,maar ondertussen moet het gewone onderhoud van waterlopen onverminderd doorgaan. Het heeft immers weinig zin dure wachtbekkens te bouwen, als even verder zwerfvuil of takken de normale afvoer belemmeren.

 

Het onderhoudsprogramma voor de winter 2010-2011 werd definitief vastgelegd.

In het bekken van de Benedenschelde worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem en Opwijk. Ook zullen er grondige opruimingswerken, dat wil zeggen het wegnemen van slib, gebeuren in Asse, Merchtem, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise en Opwijk.

 

In het noordelijke Demerbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

 

In het zuidelijke Demerbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Hoegaarden, Landen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

 

In het Denderbekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat. Ook zullen er grondige opruimingswerken gebeuren in

Dilbeek, Liedekerke en Roosdaal.

 

In het noordelijke Dijlebekken  worden waterlopen oppervlakkig geruimd in aarschot, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Rotselaar, Tremelo en Zemst.

 

In het zuidelijke Dijlebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Bertem, Bierbeek, Hoeilaart, Huldenberg, Leuven, Lubbeek, Overijse, Oud-Heverlee en Rotselaar.

 

In het bekken van de Nete en de Raambeek worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Aarschot, Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo.

 

In het noordelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

 

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

 

"Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, heeft de provincie eerder dit jaar de brochure 'Wonen langs een waterloop uitgegeven'. 

  

Meer info: volledig onderhoudsprogramma en downloadbare brochure via www.vlaamsbrabant.be/water

12:19 |  Facebook

01-11-10

Bomen planten langs Brusselsesteenweg in Zemst

 

Het gedeelte van de Brusselsesteenweg vanaf het Gemeentehuis tot aan de Beekstraat in Eppegem werd heraangelegd in 2009-2010.

De werken zijn bijna voltooid.

De voorziene groenstroken zijn ingezaaid met gras.

Vroeger stonden ongeveer 120 grote lindebomen langs deze gewestweg.

Na overleg met ‘Agentschap voor Natuur en Bos’ mochten deze gerooid worden op voorwaarde dat er nieuwe bomen aangeplant werden van dezelfde soort als deze in het gedeelte langs de Brusselsesteenweg in Eppegem richting Vilvoorde.

De gemeente zal in de bebouwde kom smalgroeiende haagbeuk aanplanten, buiten de bebouwde kom worden zoals vroeger lindebomen aangeplant.

De beplantingen worden dit jaar nog uitgevoerd.

 

 

12:59 |  Facebook

Evaluatie aanvragen voor sociale correcties afvalverwerking 2010

 

Begin 2009 keurde de Zemstse gemeenteraad een reglement goed ivm het toekennen van sociale correcties met betrekking tot afvalverwerking aan bepaalde doelgroepen.

 

Deze actie loopt ook in 2010 verder.

 

Tot eind oktober kunnen aanvragen ingediend worden (bij de dienst Welzijn, 015/61.88.91, welzijn@zemst.be).

De actie kent veel respons.

De gemeente ontving binnen elke doelgroep tot nu toe iets meer aanvragen dan vorig jaar.

Het schepencollege besliste om de actie in 2011 verder te zetten.

12:57 |  Facebook

Sluiting strooiweide en deel columbarium op begraafplaats Eppegem

Rechts van de ingang van de begraafplaats van Eppegem staan vier columbariumelementen en een kleine strooiweide.

Met het oog op een herschikking van de grond, wil het college vanaf 1 december 2010 de strooiweide en de columbariumelementen sluiten en vanaf 1 december 2011 verplaatsen.

 

Dit voorstel zal ook besproken worden op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

De nabestaanden zullen per brief op de hoogte worden gebracht.

Op de begraafplaats zelf wordt ook een bericht uitgehangen.

Wie hierover meer inlichtingen wenst, kan altijd contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand 015 62 70 54 of via e-mail naar burgerzaken@zemst.be.

12:54 |  Facebook

Opvullen groeven in Bos van Aa

 

In 2004 werd door de provincie Vlaams-Brabant aan firma De Dijcker een milieuvergunning verleend voor het opvullen van de groeven ontstaan door de zandwinning.

 

Deze opvulling dient te gebeuren volgens een afwerkingplan en volgens overeengekomen volumes van grondaanvoer.

Mede op initiatief van milieuschepen  Cois Vander Elst werd in 2008 een begeleidingscommissie opgericht om de natuurafwerking in het gebied op te volgen.

 

Om het opgelegde afwerkingplan te realiseren werd er momenteel, volgens bepaalde berekeningen, al voldoende grond aangevoerd.

Het maximaal volume aan te voeren grond zoals vermeld in de milieuvergunning werd echter nog niet bereikt.

 De begeleidingscommissie heeft beslist om deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties zijnde de minister van Leefmilieu, de provincie Vlaams-Brabant en de milieu-inspectie, zodat die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Ook het Agentschap Natuur en Bos zal worden ingelicht.

De gemeente zal bij Waterwegen en Zeekanaal aandringen om de beloofde briefwisseling aan de hiervoor vermelde instanties zonder verder dralen te versturen.

Ondertussen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen bv. (tijdelijke) bergingsmogelijkheden van mogelijk nog aan te voeren gronden.

12:42 |  Facebook

12-10-10

Deelname aan ‘Klimaatwijken 2010-2011’

 

logo_nl_260.gif

Bond Beter Leefmilieu organiseert voor de zevende keer de campagne 'Klimaatwijken'.

 

De bedoeling van deze campagne is dat een wijk of vereniging de uitdaging aangaat met de gemeente om zoveel mogelijk energie te besparen in 4 maanden tijd, aan de hand van een aantal kleine ingrepen in het huishouden en gedragswijzigingen.

 

De provincie en de Bond Beter Leefmilieu begeleiden de gemeenten en de deelnemers gedurende het hele project.

Zij bezorgen tevens alle campagnemateriaal en berekenen de energiebesparingen.

 

Gemeente Zemst nam in 2008-2009 deel aan de campagne ‘Klimaatwijken’ met 5 wijken. Tijdens de editie 2009-2010 schreef zich slechts 1 wijk in, zodat het CBS besliste om dat jaar niet deel te nemen.

De inschrijvingsperiode voor de campagne 2010-2011 is afgelopen.

 

Er hebben zich drie groepen aangeboden:

 • wijk Kompenhof uit Eppegem
 • KAV Elewijt
 • wijk Brusselsesteenweg uit Zemst

 

Het college heeft besloten dit jaar opnieuw deel te nemen.

09:19 |  Facebook

Natuurpunt: charter voor biodiversiteit / actieplan biodiversiteit

Natuurpunt.jpg

Zemst heeft op 28 juni 2010 het charter voor biodiversiteit met Natuurpunt goedgekeurd. Deze overeenkomst wordt nu geconcretiseerd in een aantal actiepunten waarrond in de nabije toekomst zal gewerkt worden:

 • Poelenplan.
  Subsidiereglement verderzetten betreffende het beheer van poelen, wetenschappelijke opvolging, graven van nieuwe poelen.
 • Waardevolle graslanden met Grote Pimpernel.
  Subsidiereglement betreffende aankoop en beheer van graslanden verder toepassen, ecologisch maaien van wegbermen, maaien graslanden in het Dorentgebied.
 • Boscomplex langs afleiding Zenne.
  Aankoop terreinen, creëren van bossen, weiden en knotbomen rond dit gebied
 • Behoud open ruimte.
  Behoud van open ruimte is belangrijk. Vooral in het RUP Zennevallei aandacht besteden aan dit aspect.
 • Bos van Aa.
  Meehelpen om het gebied te ontwikkelen naar waardevol natuurgebied, inschakelen van de intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen.
 • Zwaluwproject.
  INL-ploegen worden ingezet voor de plaatsing van kunstnesten.
 • Kleine landschapselementen in het landschap.
  De gemeente promoot en subsidieert het aanplanten en beheren van knotbomen en houtkanten.

09:14 |  Facebook

Raad van State vernietigt RUP Molenveld

teacherd5.gif 

De huidige Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog situeert zich langsheen de straat Molenveld in Elewijt.

De percelen waarop de school gebouwd zijn, zijn voor een diepte van 50 meter vanaf de straatzijde, gelegen in woonzone.

Achter deze woonzone, naar de Barebeek toe, is dit gebied momenteel landbouwzone.


Aangezien hier veel ruimte voorhanden is voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool, heeft de gemeenteraad in het jaar 2008 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd, waarbij de benodigde gronden voor de bouw van de nieuwe school, inclusief speelplaats en parking, omgevormd worden tot een zone voor openbaar nut. In deze zone voor openbaar nut kan dan een school gebouwd worden.


Mede op aandringen van de hogere overheid werd tussen de nieuwe school en de Barebeek een ruime zone vrijgehouden, ter bescherming van de Barebeekvallei.


Daarom was het nodig om ook een aantal gronden van één particulier gedeeltelijk op te nemen in de zone die herbestemd moest worden tot zone voor openbaar nut, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor de bouw van de nieuwe school.


De betrokken eigenaar was niet akkoord om deze percelen aan de gemeente te verkopen of te doen onteigenen en heeft een rechtsgeding opgestart bij de Raad van State om het RUP te laten vernietigen wegens procedurefouten.

Aanvankelijk was de gemeente hoopvol dat van een dergelijke vernietiging geen sprake ging zijn, aangezien de auditeur bij de Raad van State de gemeente gelijk gaf in diens memorie d.d. 29-01-2010.

Op 10 september ll. heeft de Raad van State echter effectief de vernietiging van het RUP uitgesproken.

De reden die hiervoor wordt aangehaald door de Raad van State, is dat de verbinding tussen de nieuwe school (die achter de huidige school wordt voorzien) en de straat het Molenveld op het grafisch plan niet was opgenomen in de zone van het RUP.

Zodoende zou er, steeds volgens de Raad van State, onvoldoende rechtszekerheid bestaan over deze toegangsweg.


In werkelijkheid is van rechtsonzekerheid geen sprake.

 

De gemeente plant deze toegangsweg op een perceel dat eigendom is van de gemeente, ongeveer ter hoogte van de bakkerij in het Molenveld.

Dit bewuste perceel ligt volledig in de huidige woonzone van 50 meter, zodat een herbestemming van de gewestelijke planzone op het gewestplan niet vereist is; in een woonzone mag immers naast bebouwing eveneens een weg worden aangelegd mits de aanvraag van een simpele bouwvergunning (die ondertussen trouwens verleend is).


De gemeente zal, na dit arrest van de Raad van State, de procedure voor de opmaak van het RUP opnieuw moeten opstarten, aangezien zij uiteraard van mening is en blijft dat het nodig blijft een nieuwe school te bouwen en dit achter de huidige schoolgebouwen.


De goedkeuringsprocedure van een RUP gaat officieel van start met de plenaire vergadering. Nadien volgt de voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad, gevolgd door een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen.

Na de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad wordt het RUP voor uiteindelijke goedkeuring verzonden naar de Deputatie van Vlaams-Brabant.

 

 

 

 

09:12 |  Facebook

Erkenning hevige stormwinden op 14 juli 2010 als algemene ramp

  

Op 14 juli 2010 richtten hevige stormwinden in verschillende gemeenten heel wat schade aan. Die gebeurtenis werd nu erkend als een algemene ramp en de gemeente Zemst behoort tot de lijst van de geteisterde gemeenten.


Personen die toen schade geleden hebben aan een eigendom in Zemst, kunnen bij de gouverneur van Vlaams-Brabant een aanvraag indienen om van het Rampenfonds een tegemoetkoming te krijgen.

 

Het aanvraagformulier daartoe is te vinden op de website

www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampenschade.

 

Het kan op verzoek ook bij de Provincie Vlaams-Brabant (adres: Provincieplein 1 in 3010 Leuven) of de gemeente verkregen worden.

Het formulier moet uiterlijk op 31 december 2010 ingediend worden.


Meer informatie: cel rampenschade van de provincie Vlaams-Brabant (Marie-Claire Loozen 016 26 78 16 en Evelyne Vandezande 016 26 78 21) of de dienst Interne Zaken van de gemeente (Wilfried De Ron 015 62 71 40).

 

09:05 |  Facebook

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende